ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Ça r merkezlerine e itim ve dan manl k hizmeti sunan UNIQ E itim ve Dan manl k, Türkiye’de bir ilki gerçekle tirerek sektörün nabz n ölçen “Türkiye Ça r Merkezi Mü teri

Deneyimi Ara t rmas ”n yapt . Ara t rma sonuçlar na göre ça r merkezlerinden mü teri hizmeti alan her 3 mü teriden biri ald hizmetten memnun de il. Memnun olan her iki mü teriden birisi ise markay mutlaka

ba kalar na tavsiye edece ini söylüyor. Mü terilerin memnun olmad konular n ba nda ise canl birine ba lanabilmek için uzun süre kuyrukta beklemek yer al yor. Bekleme süresi konusunda

100 ki iden 47’si memnun de il.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.