İŞE ALIMDA İNOVATİF ÇÖZÜM

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Yenibiris.com, i e al m sürecini kolayla t rmak ad na, TÜB TAK destekli dijital video platformu Yüzyüzeyiz.biz ile i birli i yapt . Yenibiri .com, bu i birli iyle hem adaylar n hem irketlerin zaman ve maliyet tasarrufu yapmas n sa lamay amaçl yor. arayan ki iler, ilk i görü mesi için irkete gitmek yerine, istedikleri yer ve zamanda bu platform üzerinden insan kaynaklar ndan gelen sorular cevaplayabiliyor. irketler ise adaylar hakk nda yüz yüze görü meden önce daha çok fikir sahibi olabiliyor ve temel sorular n n cevaplar n video ile izleyebiliyor. Video görü me sadece Y ku a n n de il, art k tüm çal anlar n benimsedi i bir teknoloji olmaya do ru ilerliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.