İNGİLTERE’YE AÇILACAK

Capital (Turkey) - - TEKNOLOJI -

Ça r merkezi hizmetlerini buluta ta yarak kurumlar n d kaynak maliyetlerini dü üren Türkiye giri imi AloTech, Birle ik Krall k’ta yapaca yat r mlar için temaslar kurmaya ba lad . 2015’in ilk çeyre inde ngiltere operasyonunu hayata geçirmeyi planlayan AloTech, kendi geli tirdi i ve dünyada say l örne i olan “Bulut Ça r Teknolojisi” ile TÜB TAK ve KOSGEB taraf ndan destekleniyor. AloTech ürünlerini kullanan kurumlar, gelen-giden ça r adet ve süreleri ile kurumlar na aç lan telefonlar n cevaplanma oranlar n web tabanl bir platform üzerinden anl k olarak takip edebiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.