ATLAS’TAN DOĞAL YAŞAMA DESTEK

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

WWF Türkiye’nin, Brisa deste iyle Çukurova Deltas ’nda yürüttü ü “Turnalar Hep Uçsun” projesi kapsam nda turna gözlem aktivitesi düzenlendi. 19-21 Aral k tarihlerinde düzenlenen geziye, WWF Türkiye ve Brisa ekiplerinin yan s ra Atlas dergisi ile okurlar da kat ld . Proje kapsam nda gerçekle tirilen arazi çal malar yla turna popülasyonu hakk nda güncel bilgiler elde eden gezi ekibi, turnalar do al ortam nda gözlemleme imkan na sahip oldu. Yap lan ara t rmalarda, turnalara yönelik tehditlerin ba nda, ku lar n dinlenme için kulland yerlerde otlatma yap lmas , bal kç l k, su rejimine müdahale ve yasa d avc l k gibi faaliyetlerin geldi i tespit edildi. Bu tür ara t rmalar n, canl lar n do al ya am ortamlar hakk nda bilinmeyen noktalar ortaya koydu unu ifade eden Brisa Sat ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Levent Akpulat, turnalar n uzun vadede varl n sürdürebilmesini amaçlad klar n söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.