İŞ DÜNYASINA YENİ ARMAĞAN

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Sinpa GYO, i dünyas na yönelik yay mlad kitaplara, Stanford Üniversitesi Profesörü Itamar Simonson ve WOMM (Word-of-Mouth Marketing) ustas Emanuel Rosen taraf ndan kaleme al nan Yeni Tüketici kitab n da ekledi. Sinpa GYO’nun yay mlad 7’nci kitap olan Yeni Tüketici’de, markala ma ve pazarlama hakk ndaki al lm dü üncelerin yerle bir olaca ndan bahsediliyor. Simonson ve Rosen, de i mesi gereken eski model pazarlama konseptlerini tan ml yor ve bir irketin ileti im stratejisini ve pazar ara t rma program n nas l tasarlamas gerekti ini aç kl yor. iTunes’dan kitab n dijital haline de ula mak mümkün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.