TUNÇ ÇAĞI’NIN SONU

Capital (Turkey) - - KITAP -

nsanl k tarihindeki ilk büyük uygarl klar n geli ti i Anadolu, Do u Akdeniz, M s r ve Ege dünyas , MÖ 13’üncü yüzy la gelindi inde ihti amlar n n doru undayd . An tsal yap lar, saraylar ve tap naklarla tarihin ilk küresel ekonomik sistemi içinde el de i tiren k ymetli sanat eserleri ve lüks ürünler de bu

döneme tan kl k ediyordu. MÖ 1200’de Yunanistan'daki Mykenai gibi büyük saray devletleri; Anadolu'daki Hitit ba kenti Hattu a, Troya, Alacahöyük ve di er birçok yerle im; Do u Akdeniz'de ise büyük ticaret merkezi Ugarit gibi ehirler nedeni hala tart ma konusu olan korkunç bir felaket ya ad . Birço u yerle bir edildi, yak l p y k ld . Antik Ortado u'nun egemen gücü M s r Krall ise yok olman n

e i inden döndü. Eskiça tarihçisi Robert Drews’un yazd Tunç Ça ’n n Sonu adl kitap da nedenleri tarihçiler aras nda bitmek bilmeyen tart malara konu olan bu felaketin izini sürüyor. Yazar, Türkçe bask için özel olarak kaleme ald önsözde de kitab n ilk bask s ndan beri geçen 20 y lda

kendisine yönelik gelen ele tirilere yan t veriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.