İKİ GÖZÜM GALİBEM

Capital (Turkey) - - KITAP -

Asker, siyasetçi ve diplomat Ali Fethi Okyar’ n, ngilizler taraf ndan tutukland 10 Mart 1919’dan serbest kald 30 May s 1921 tarihine kadar Malta’da geçirdi i esaret zamanlar nda e i Galibe Han m’a gönderdi i mektuplar kitap haline getirildi. Fethi Okyar’ n mektuplar n n yer ald eser, o dönem ngiltere sömürgesi alt nda bulunan Malta’daki sürgünlerin gündelik ya am n , ortak dü ünce ve kayg lar n , memleketin içinde bulundu u durumu anlat rken, bir devlet adam ve entelektüelin iç dünyas na da k tutuyor. Kitapta ayr ca, mektuplarda ad geçen ki ilere ve baz olaylara ili kin dipnotlarla aç klamalar ve aile albümünden foto raflar yer al yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.