“OKUDUĞUM EN ETKİLEYİCİ İŞ KİTABI”

Capital (Turkey) - - KITAP -

Son günlerde elimde biri i , biri sanat temal iki kitap var. Peter Thiel’in yazd Zero to One (S f rdan Bire) son zamanlarda okudu um en etkileyici i kitab oldu. Yazar n bir i kitab n politik bir manifestoyla birle tirmesi kitab benim öneri listemin üst s ralar na ta d . Kitap, yeni giri im irketi (start up) kurmak ve gelece i in a etmek isteyenler için çok de erli bilgiler içeriyor. Özetle, “Yap lan taklit etme; herkesin yapt n yapmak seni 1’den sonsuza götürür, gelece i in a etmek istiyorsan 0’dan 1’e gitmen gerekir” diyor. Herkesin yapabilece i i leri yapmak, s n rs z rekabet içinde bulunmak yerine sahip olunan yeni de erlere odaklanmay öneriyor. Asl nda yeni dünyada rekabetin de il fark n öneminin alt n çiziyor kitap. Radikal bir söylemle “Rekabet kaybedenler içindir” diyebilecek kadar ileri gidiyor. Alain de Button ve John Armstrong imzal Terapi Olarak Sanat favori kitaplar mdan. Çünkü bazen matematik d yakla mlarla hayata, sorunlara ve deneyimlere bakmak insana iyi geliyor. Herkes sanat n önemli oldu unu söylüyor ama neden önemli oldu unu tam olarak söyleyen pek ç kmaz. Yazarlar, Terapi Olarak Sanat’ta sanat n en içten ve s radan ikilemlerimizde bize yard mc olabilece ini söylüyor. Y llarca dine hizmet eden sanat n, art k insanlara ve psikolojiye de hizmet etti ini anlat yor. Kitap sanat , hayattaki birçok konuya daha farkl bak p ele almam z sa layan ve kar la t m z problemlerin birço una etkin çözümler getiren bir terapi biçimi olarak öneriyor. Pek çok fikrimizin ilham kayna n n asl nda sanat oldu una; gerek i hayat nda, gerek toplumsal ili kilerde, gerekse bireysel hayat m zda say s z soru ve soruna sanat yoluyla çözüm üretebilece imize i aret ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.