İŞLETME KİTABI

Capital (Turkey) - - KITAP -

letme Kitab , “Ba ar l bir marka nas l

yarat labilir?”, “Büyük bir i lideri nas l olunur?” “Neden baz irketler ba ar s z olurken, baz lar ba ar ya ula r?”

sorular n n yan tlar n veriyor. Kitap, anla l r dilde kaleme

al nan aç klamalar yla

teorileri karma kl ktan kurtaran ekilleriyle ve global pazar hakk ndaki dü üncelerimizi ters kö eye yat ran zekice görselleriyle i letme dü üncesini en iyi ekilde

anlat yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.