KÜRESEL OYUN KURUCU OLACAK

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Mobiliz araç takip sektörünün en güçlü oyuncular ndan... irket 10 y l önce araç takip sektöründe 20 y ll k deneyime sahip olan Levent Aydo an taraf ndan kuruldu. Kuruldu u günden itibaren de h zl bir büyüme kaydetti. Teknoloji alan nda prestijli ödüllerin sahibi oldu. Teknoloji irketlerinin en h zl lar n belirleyen “Deloitte Teknoloji Fast50 Program ”nda üst üste 3 y l “Deloitte Fast50” ve “Fast500”e girmeyi ba ard . irket bugün 15 bini a k n kurum ve 200 binin üzerinde araca hizmet veriyor. Türk Telekom’dan Merkez Bankas ’na, Bankas ’ndan Coca-Cola’ya birçok kurum ve irket Mobiliz’in mü teri portföyünde yer al yor. Dünyada h zla yükselen yeni teknolojiler aras nda yer alan ve geli mi ülkelerin yat r m yapma karar ald en kritik 10 teknoloji aras nda say lan Makineler Aras leti im (M2M) alan nda faaliyet gösterdiklerini belirten Mobiliz CEO’su Özlem Ye ildere, “Araç taraf nda M2M uygulamas olarak tan mlanan araç takip ve filo yönetim sistemleri, yak t tasarrufu, kontrol ve güvenlik sa layarak operasyonel verimlili i art rma gücüne sahip. Arac olan tüm i letmelere hem ciddi bir gider kalemi olu turan yak t giderlerini dü ürmeye hem filo disiplinini sa lama yoluyla performanslar n ve verimlerini art rmaya yönelik çözümler sa l yoruz. Hayati önem ta yan, sürücünün arac nas l kulland na dair bilgileri, ani h zlanma, sert fren, savrulma gibi kötü kullan m kay tlar n raporluyoruz” diyor.

Mobiliz hizmet ve ürünlerini yurtiçinde Türkiye’nin ilk mobil takip operatörü FiloTürk markas ile yurtd nda ise GlobeFleet markas ile pazara sunuyor. irket 2012 y l nda da uluslararas sermaye fonu Mediterra ile stratejik ortakl k gerçekle tirdi. Bu ortakl kla dünya çap nda oyuncu olma yolunda önemli bir ad m att klar n ifade eden Ye ildere, ortakl n ard ndan M s r’ n araç takip konusundaki tek yetkili kurulu u ile anla ma yapt klar n anlat yor. “Söz konusu anla ma ile M s r’daki tüm araç takip hizmetleri Mobiliz sistemi üzerinden sa lan yor. M s r devletiyle gerçekle tirdi imiz anla ma sektör aç s ndan bir ilk, Türkiye’nin yapt en büyük araç takip sistemi ihracat ve ayn zamanda Ortado u bölgesinin en büyük araç takip projesi. Bu projenin yan s ra Türki Cumhuriyetler ile Afrika ve Avrupa’n n baz ülkelerine araç takip sistemi ihraç ediyoruz ve partnerlik anla malar m z h zla devam ediyor” diye konu uyor.

Mobiliz’in hedefi k sa vadede bölgesel, orta vadede küresel oyun kuruculardan olmak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.