5 YILDA CİROYU 2’YE KATLADI

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Bundan 46 y l önce faaliyetine ba layan Adel Kalemcilik, üretim miktar ve ürün çe itlili i ile Türkiye’nin ve yak n co rafyan n en büyük k rtasiye ürünleri üreticisi. Avrupa genelindeki a aç cidarl kalemlerin üretiminin yakla k yüzde 13’ü Adel taraf ndan gerçekle tiriliyor. Anadolu Grubu ve Faber Castell’in ortakl ile faaliyetlerini yürüten Adel Kalemcilik, 2000’li y llar n ba ndan itibaren rotas n yurtd na çevirdi. Bu kapsamda 2011 y l nda Rusya’da LLC Faber-Castell Anadolu ad n ta yan irketi kurdu.

Bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekle tiren Adel Kalemcilik, son y llarda büyüme performans yla da dikkat çekiyor. Son 5 y lda irket cirosunun 2 kattan fazla art gösterdi ini belirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, “30 Eylül 2014 tarihi itibariyle pay de erimiz son 5 y lda 7 kat artarak iyi bir performans sergiledi. Öte yandan irket olarak düzenli temettü ödüyoruz. Son 10 y ld r düzenli temettü ödeyen ilk 25 irketten biriyiz” diyor. 2014’ü de çift haneli büyüme ile tamamlayaca n öngören Adel Kalemcilik, bu y l ise üretim kapasitesinde art planl yor. Çay rova’daki yeni fabrikalar na ta nacaklar n belirten Hizaler, “Yeni üretim tesisimiz yakla k 36 bin metrekarelik bir alana kuruluyor. Fabrika bitiminde yat r m miktar m z yakla k 50 milyon TL olacak. Yeni tesisimizle birlikte üretim kapasitemiz de artacak” diye konu uyor.

Türkiye genelinde k rtasiye sektörünün yüzde 80’i ithalat a rl kl . Dolay s yla sektörde çok say da oyuncu yer al yor. Adel Kalemcilik gibi üretici olan çok az irket bulunuyor. Pazarda en büyük avantajlar n n lider konumda bulunmalar oldu unu söyleyen Hizaler, “A aç cidarl kur un kalemler, boya ve kopya kalemleri, tükenmez kalemler, mekanik kur un kalemler ve uçlar , s v mürekkepli kalemler, keçeli kalemler, pastel boyalar, sulu boyalar, silgiler, oyun hamurlar , parmak boyas ve guaj boya üretiyoruz. A aç cidarl kalemlerde Türkiye’nin ve bulundu u bölgenin en büyük kalem üreticisi konumunday z öyle ki üretilen ürünler yan yana koyuldu unda dünyan n çevresini dönebilecek uzunlukta.

Portföyümüzdeki ürünleri Faber-Castell, Graf von FaberCastell, Eberhard Faber, Adel, Adeland, Atlas ve Max markalar alt nda güçlü bir sat a ile tüm Türkiye’ye pazarl yoruz, 60’a yak n ülkeye de Adel, Faber-Castell ve Adeland markalar yla üretilen ürünlerini ihraç ediyoruz” diyor.

60 ülkeye ihracat gerçekle tiren Adel Kalemcilik’in oda nda pazarlar n olabildi ince çe itlendirmek var. Bu y l ilk kez Türkmenistan ve Vietnam’dan sipari ald klar n anlatan Hizaler, “Afrika k tas , Türk Cumhuriyetleri ve Güney Amerika’da yeni ülkeler için çal malar m z sürüyor. Nihai hedefimiz ürünlerimizin kullan lmad ülke kalmamas ” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.