“RUSYA BÜYÜK DE ER KATTI”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Evrim Hizaler 2 y ld r Adel Kalemcilik'in genel müdürlü ü görevini yürütüyor. Ancak gruptaki geçmi i daha eski. Daha önce 15 y l Efes'te çal t . Bunun 9 y l Türkiye operasyonunda, 3,5 y l Efes Bira Grubu'nda sat ve pazarlama departman nda geçti. Bu dönemde ngiltere'den Kazakistan'a kadar olan co rafyada pek çok proje ve irket kurulu unda yer ald n belirten Hizaler, "Organizasyonlar n yeniden yap land r lmas nda, marka yönetimi, pazarlama, ticari pazarlama ve sat konular nda çal t m. 2010 itibariyle Efes Rusya'ya pazarlama direktörü olarak gittim, yakla k 2,5 y l Rusya'da ya ad m. Farkl kültürlerle çal mak, s f rdan kurulan i lerin parças olmak insana çok önemli tecrübeler ve de erler kat yor" diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.