DEMİRDÖKÜM’ÜN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

DemirDöküm, 1954’te kuruldu u tarihten itibaren Türk sanayisinin geli mesinde lokomotif bir rol oynad . Türk tüketicisi, s tma sektöründeki birçok cihaz, sistem ve hizmetle DemirDöküm arac l yla tan t . 2007 y l nda dünya devi Vaillant Group’un DemirDöküm’ü sat n almas yla irket, geçmi ten ald bu gücü teknoloji yat r mlar na a rl k vererek peki tirmeye çal t .

Son 7 y ld r önemli bir de i im ya ayan DemirDöküm, Bozüyük’deki AR-GE birimini özel sektöre ait 140’ nc AR-GE merkezi olarak onaylatt . Vaillant Group’tan yap lan teknoloji yat r m da Bozüyük’ü, grubun Almanya’dan sonra ikinci s radaki “yetkinlik merkezi” düzeyine yükseltti.

Bozüyük’te hayata geçen yenilikçi ürünlerin dünyan n en prestijli tasar m ödülü Good Design ve Green Good Design ödüllerini kazand n belirten DemirDöküm CEO’su Dr. Axel Busch, “Bozüyük’te tasarlanan ve patenti al nan güne kolektörlerimiz yo un olarak spanya ve talya pazar nda Vaillant Group markalar alt nda sat l yor. DemirDöküm olarak bugüne kadar mevcutta korunan ve s nai üretimde kullan lan 8 patent, 2 faydal model ve halen de erlendirmesi süren 2 patent ba vurusuyla AR-GE, inovasyon ve tasar mda sanayi ihracatç s konumunday z” diyor.

Vaillant Group çat s alt na girildikten sonra DemirDöküm’de kurumsal de i im hareketi de ba lat ld . irket tüm yetkili sat c ve sat noktalar n bir çat alt nda toplayan 2 binin üzerinde üyesi bulunan Demir Club’ hayata geçirdi. Ayr ca bütün kurumsal tasar mlar, logodan showroom’lara kadar ba tan a a gözden geçirildi.

DemirDöküm’ün Vaillant Group’un üçüncü büyük irketi oldu unun alt n çizen Busch, irketin son dönemdeki performans ndan da oldukça memnun. “Türkiye’de s tma sektöründe lider konumday z. Son yap lan ara t rmalarda ise yüzde 92’lik bir oranla sektörde tüketicilerin akl na gelen ilk marka DemirDöküm. Küçük de olsa bir daralman n ya and 2014 y l nda da yüzde 10’un üzerinde büyüme gerçekle tirdik” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.