“D NAM K B R YIL GEÇ RD K”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Busch, haziran ay nda gerçekle ecek genel seçimlerin sektördeki konsantrasyonu bir miktar kayd raca n dü ünüyor. Ama öte yandan ertelenmi bir sat n alma talebi oldu unu da hat rlat yor. Y l n geneline ili kin beklentilerini de öyle payla yor: “Ayr ca biraz yava lam bir in aat tamamlama süreci bulunuyor. Tüm bunlara bak ld nda 2015 y l n n da 2014 y l na paralel olu aca n tahmin etmekteyiz. Dinamik bir y l bizi bekliyor. Buna h zl adapte olabilen, pazar h zl çözebilen irketler iyi bir y l geçirecek.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.