SEKTÖRÜN 2 KATI HIZLA BÜYÜYOR

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Arvato, dijital teknolojiler konusunda önde gelen uluslararas teknoloji hizmetleri sa lay c s . Dünyada 66 bin, Türkiye’de 2 bini a k n çal an yla, kurumsal mü terileri için dijital pazarlama, finansal çözümler, CRM ve BT çözümleri gibi çe itli hizmetler sunuyor. Arvato Türkiye CEO’su Soner Cesur, “Arvato entegre e-ticaret hizmetlerinde Avrupa’n n en büyük servis sa lay c s . En güçlü yan m z n bu oldu unu söyleyebilirim. Kurumlar n e-ticaret dönü ümünde de onlara uçtan uca çözümler sa lamaktay z. Web-shop’un olu turulmas ndan, ERP sistemleriyle entegrasyona, mü teri hizmetleri yönetiminden, dijital pazarlama çözümleri ve tahsilata kadar uzanan e-ticaretteki de er zincirinin bütününde mü terilerimize uçtan uca hizmet götürmekteyiz” diyor.

10 y ld r Türkiye pazar nda yer alan Arvato, son 2 y ld r sektörün 2 kat h zla büyüyor.

Bu büyümenin arkas nda ise 2013 y l ortalar nda Arvato’nun Türkiye’yi global ölçekte “yat r mda öncelikli ülkeler” aras nda konumland rmas var. Bu yat r m ve büyüme karar kapsam nda irketin globalde çok kuvvetli oldu u çözümleri Türkiye’ye getirmeye ba lad klar n belirten Cesur, Arvato Türkiye’nin 2014 ve 2015 y l stratejilerinde de yeni hizmet alanlar , tedarik zinciri yönetimi, uçtan uca e-ticaret ve BT hizmetlerinin öne ç kt n söylüyor.

Arvato’nun büyümesinde geçti imiz y l Türkiye’nin e-ticaret alan ndaki lider lojistik servis sa lay c irketi OGLI’yi Alman Otto Group’tan sat n almas da etkili oldu.

Cesur böylelikle, entegre servisler portföylerine lojistik ve tedarik zinciri yönetimini de ekleyerek geni lettiklerini ifade ediyor. “Bu sat n alma sayesinde imdiye kadar ça r merkezi, sat sonras hizmetler ve bili im hizmetleri alan nda servis sa lad m z Türkiye pazar nda, e-ticaret alan nda da irketlere tedarik zinciri hizmetleri verece iz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.