“ K NC BÜYÜK TES S M Z GEL YOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Arvato’nun önümüzdeki dönem rotas da net. Cesur yol haritalar n öyle aç kl yor: “Türkiye’deki büyüme odakl stratejimiz kapsam nda hizmet yelpazemizi geni letmeyi ve global hizmet portföyümüzü Türkiye’ye ta y p Arvato Türkiye’yi global a m z n vazgeçilmez bir noktas yapmay planl yoruz. Büyümemiz gerek organik gerek sat n almalarla önümüzdeki dönemde de sürecek. 2015 y l ba nda ikinci ve daha büyük bir tesisi de devreye alaca z. Bu tesiste konusunda lider e-ticaret sitelerine hizmet veriyor olaca z. Pazarda do rudan tüketiciye yönelik lojistik hizmetlerde gidilecek yol var. Bu alanda çal maya devam edece iz. Toplam platform çözümleri sa lad m z irket say s n 2015’te art rmay hedefliyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.