“SAYIYA DEĞİL İÇERİĞE ODAKLANACAK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

eutshce Messe AG dünyan n en büyük 10 ticari fuar irketinden biri. Her y l yakla k 120 fuar organize ediyor ve dünya çap nda 40 binin üzerinde kat l mc y ve 4 milyonun üzerinde ziyaretçiyi a rl yor. irketin fuar portföyü, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon alan nda CeBIT, endüstriyel teknolojide Hannover Messe, biyoteknolojide ise Biotechnica gibi dünyan n lider ticaret fuarlar n kaps yor. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Deutshce Messe AG (DMAG), yakla k 20 y ld r Türkiye’de yan kurulu u Hannover Fairs Turkey Fuarc l k ile operasyonlar n yürütüyor. Hem global portföylerindeki uluslararas fuarlar n organize edilmesi ve yürütülmesi hem Türkiye ve Avrupa pazarlar için yeni fuar konseptlerinin geli tirilmesine odakland klar n belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Bu paralelde bugün i ortaklar m zla 19 ayr fuar organize ediyoruz. Bunlar n büyük ço unlu u imalat endüstrisine odakl fuarlar. Amac m z yaln zca ticaret fuarlar yoluyla Avrasya pazarlar na girmek için uluslararas irketleri cezbetmek de il ayn zamanda Türk irketlerinin de Türkiye d nda organize edilen fuarlara kat lmalar n desteklemek ve ticaret hacimlerini art rmalar na yard mc olmak. Bu amaçla,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.