“2023 HEDEF NE PARALEL Z”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Hannover Fairs Turkey’nin uzun vadeli hedefi ise Türkiye’nin 2023 hedefleriyle ba lant l . Türkiye’nin ihracat art rmaya yönelik hedefinin fuarlar yla do rudan ili kili oldu unu ifade eden Kühnel, “Fuarlar m z otomotiv yan sanayi, makine sanayi, alüminyum, makine hal s üretimi gibi Türkiye’nin üretimde güçlü oldu u alanlarda düzenleniyor. Biz bu sektörler için yaratt m z ticari platformla ihracat art rmaya yönelik bir çal ma yürütüyor, ziyaretçi çal malar m z da bu anlamda ihracat hedeflerine uygun ülkeler olarak belirliyoruz. Bu konuda uzmanla m ayr bir departmanla hedef ülke-hedef sektör e le tirmeleri yaparak ziyaretçi çal mas yürütüyoruz. Bu yolla, kat l mc lar m za etkili ve uluslararas bir etkinlik sunmay hedefliyoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.