“Küçük güzeldir” yeniden gündemde!

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

eni i kuranlar, küçük i letme sahipleri ve moda deyimiyle startup’lar için, büyük irketler her zaman tehlikedir. Onlara ra men, onlar n hakimiyetindeki pazarda rekabet etmek kolay de ildir. O nedenle yeni do an irketlerin, ülkeden ülkeye de i mekle birlikte yüzde 30’u ile yüzde 90’ ilk y l sonunda kapan r.

Bunu biliyoruz. Bir de barda n dolu taraf var. Bu önemli geli me dikkatimden kaçm t , ben de The New Yorker dergisinde okudum. Asl nda Türkiye’de de baz i aretlerini görüyoruz ama etrafl ca bak nca ABD’de neredeyse ciddi bir trende dönü mü : “Küçük i letmeler dönemi ba l yor.”

Siz de u geli melere bak nca heyecanlanacak, hak vereceksiniz:

1. Dünyada Amazon ve benzeri online kitapç lar ile büyük zincirler nedeniyle küçük kitapç lar uzun y llard r risk alt ndayd . Ancak, ABD’de ba ms z mahalle ve cadde kitapç lar 2009 y l ndan bu yana ortalama yüzde 20 oran nda büyüyor. Tekrar hayata dönüyorlar yani.

Y2. ABD’de 1900’lü y llar n ba nda 1.000’in üzerinde bira üreticisi vard . Rekabet ve yasal düzenlemeler sonucunda 1970’lerin sonunda say lar 45’e dü tü. Ancak, son y llarda canlanma var. Küçük bira üreticileri y ll k 16,1 milyon varil bira üretimi gerçekle tirdi ve tarihinde ilk kez Budweiser’ geçti. Say lar ise 3 bine yakla yor.

3. Amerikan çiftliklerindeki dü ü son 10 y lda durdu ve büyüme dönemine girdi. Özellikle organik tar ma yönelik büyük bir tüketici talebi var.

4. Sadece 2014 y l nda ba ms z küçük film yap mc lar n n çekti i film say s 4 bini geçti ve bunlar için 3 milyar dolar harcand .

5. Bugün 7,5 milyon dolardan dü ük ciro yapan, birkaç ki inin çal t küçük i letmeler ABD’de 2009 y l ndan bu yana milyonlarca ki iye i olana yaratt . Büyük irketler küçülürken onlar istihdam yaratt lar.

Eskiden “Küçük güzeldir” slogan vard . Sonra “ölçek ekonomisi” nedeniyle sat n alma ve birle melerle dev irketler dönemi ba lad . Acaba yeniden küçük gündeme mi geliyor, ne dersiniz?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.