Yeni ku a n neye ihtiyac var?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

ile irketlerinin genç bireylerinin görü lerine geçen ay yer vermi tim. ING Bank’ n Gelecek Akademisi’nden iki genç arkada daha benimle dü üncelerini payla m . Ben özellikle, “Hangi konularda eksiklik hissediyorsunuz” sorusuna odaklanm t m. Amac m, geli ime aç k konulara dikkat çekmekti.

T Mex D Ticaret’ten Necmi Bayram, “Aile i inde çal mak her ad mda sorumluluk gerektiriyor” diyor ve ekliyor:

“K sa zamanda birçok i i yapma gayreti, zaman yönetimini ve stres kontrolünü zorla t r yor. ahsen zaman ve stres yönetimi, kendimi en çok geli tirmek istedi im konular n ba nda geliyor.”

stanbul merkezli Alt nkaya Et Ürünleri’nin yeni

Aku a ndan Cihan Alt nkaya, hedefini, “Yeni vizyonlar katarak irketi bugünkü konumundan daha ileriye ta may hedefliyorum” diye aç kl yor. yi bir e itimi bu nedenle istiyor. Eksikli ini ise öyle ortaya koyuyor:

“Her ne kadar güzel bir e itim alm olsam da en çok hissetti im eksiklik deneyimdir. Baz deneyimler, ya anmadan kazan lm yor.”

Bu iki genç arkada yaln z de il. Çok say da aile irketinin genç ku a deneyim, farkl irket ve liderler tan mak ve zaman/stres yönetimi konular nda geli im pe inde… Benim önerim, bunu yenmek için önce aile d nda bir i te çal s nlar, kendilerine bir mentor ya da ç rakl k yapacak bir CEO/patron bulsunlar. Tabii bol bol konferans, etkinlik izleyip, okumay da ihmal etmesinler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.