UAT TOSYALI,

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? - ŞEYMA ÖNCEL BAYIKSEL soncel@capital.com.tr Benim hedeflerim her zaman büyük olmu tur. Bu hedeflere ula mak için de her eyi zorlarım, sonunda da ba arırız. Ben pazar odaklı de ilim, hedef odaklıyım, rakamlara takılmam. Pazardaki tüketim miktarı, Avrupa’

Türkiye’nin en büyük özel çelik üreticilerinden Tosyal Holding’in yönetim kurulu ba kan … 1952 y l nda 9 metrekare bir dükkanda ba layan ticaret hayat n bugün 3,5 milyon ton üretim yapan dev bir holdingin ba nda devam ettiriyor.

Holdingin geli iminde pek çok kilometre ta var. Bunlar n her birinden büyük bir heyecanla söz eden Tosyal , hedeflerinin her zaman büyük oldu unu söylüyor. Bu büyüklü e ula aca n ba ndan beri bildi ini belirtiyor. Fuat Tosyal , k sa sürede Türkiye’nin en büyük irketlerinden birisini nas l yaratt n ise öyle anlat yor:

İHTİYACA CEVAP VERDİK

“Babam ve 2 karde imle birlikte 1952 y l nda skenderun’da soba, boru imalatç s olarak, 9 metrekare bir dükkanda i e ba lad k. 1980’li y llarda i in ba na ben geçtim. Bu y llar Türkiye’nin de iyi dönemleriydi. Daha katma de erli ürünler ortaya ç kt . Bu dönemde

“Benim oyun alanım dünya”

sanayi sitesinde çok daha büyük bir yere geçtik. Bölgemizdeki imalatç - lara toptan çelik vermeye ba lad k. Türkiye ve Irak aras nda petrol ta - mac l tankerlerle yap l yordu. Tanker imalatç lar na da çok yo un sac laz m oluyordu. Onlar n da ne ithalat yapma ne de toptan ürün bulma yetenekleri yoktu. Biz de stanbul- skenderun aras nda kendi mal m z al rken onlara da ticaret yapmaya ba lad k. htiyaca cevap verdik…

ÖLÇEGİMİZ BÜYÜDÜ

Yine ayn dönemde Türkiye’de müthi bir aç l m oldu. Güne enerjisiyle su s tma sistemleri ortaya ç kt . Bunlar n çelik malzemesini kimse nereden alaca n bilmiyordu. Biz de o imalatç lara malzeme ticareti yapmaya ba lad k. Bu sayede i hacmimiz büyümeye ba lad . Belli üreticiler bizim büyümemizden rahats zl k duydu. Hatta 90’l y llara geldi imizde bizim mü terilerimize kendi- leri direkt sat yapmaya çal t . Bu da bizim için bir dönüm noktas yd .

ACIMASIZ REKABET

Çok ac mas z bir rekabetle tan t k. Sonuçta güç üreticilerin elindeydi. Bütün artlar onlar belirliyordu. Bu, art k dayan lmaz bir boyuta gelince skenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde Tosçelik’in arazisini sat n ald k ve sanayicili e ad m att k. Tosyal Demir Çelik’in yat r m na ba lad k.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.