ORTAKLIK REKABET AVANTAJI GETİRDİ

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

2012 yılında Japonya’nın lider çelik üreticilerinden Toyo Kohan’la i birli ine gittik. Yeni teknolojilerle pazarın ihtiyaçlarını kar ılayarak, yüksek kalitede üretim gerçekle tirmek en büyük hedefimiz. Osmaniye'deki Organize Sanayi Bölgesi’nde kuraca ımız tesis, 500 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Aynı zamanda Osmaniye, Adana, Gaziantep gibi ehirlerde bizim ürünlerimizi proses edecek KOB ’lere ihtiyaç olacak. Farklı sektörlere de yapılan katma de erli üretimin katkısı olacak. Örne in gıda sektöründe ambalajlamada farklı ürünler ortaya çıkacak. Bu da o sektörlerin de satı larını artıracak. Bizim de ili kide oldu umuz mü teri segmenti çe itlenecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.