STK’lar da dijitalle iyor

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

023’te tar msal GSMH olarak dünyan n ilk 5 ülkesi aras na girmeyi hedefliyoruz. Bu ba lamda, küçük üreticilerin desteklenmesi ve “aile çiftçili i” kurumunun büyütülmesine ihtiyac m z var. Geli mekte olan ülkelerdeki 3 milyar k rsal nüfusun 2,5 milyar aile çiftçisi. Dünyadaki g da üretiminin yüzde 70’i aile çiftçileri taraf ndan gerçekle tiriliyor. Türkiye’deki tar msal i letmelerin yüzde 95’i aile çiftçilerinden olu uyor.

Bundan 61 y l önce, Anadolu’da say lar yüzbinleri bulan kooperatif üyesi pancar çiftçisinin birikimleriyle yerel üretimi ve tar m desteklemek için kurulan

2H ekerbank, “aile çiftçili i” konusunu sahiplenerek, bu konuya büyük yat r m yap yor. ubelerinin yüzde 65’i Anadolu’da olan kurulu , Türkiye genelinde toplam 200’e yak n tar m bankac l uzman ndan olu an “ ekerbank Aile Çiftçili i Bankac l ” ekibine sahip. ekerbank Kurumsal leti im ve Marka Yönetimi Grup Ba kan Aybala im ek’ten ald m bilgiye göre geçen y l ba latt kampanya arac l yla, geli tirdi i ürünleri çiftçilerle bulu turan bankan n “Tarla Büyütme” kredileri hacimsel olarak yüzde 80 oran nda art göstermi . Kurulu unun 65’inci y l n kutlayaca 2018 y l sonuna kadar toplam 750 bin çiftçiye ula may hedefliyor. zl , yayg n ve etkin bir ileti im için, tüm kurulu lar n i yapma modellerini teknolojiyle birle tirmesi gerekiyor. 2003’ten beri otizmli çocuklar erken tan ve e itimle topluma kazand rmak için çal an Tohum Otizm Vakf , bu alanda önemli bir ad m att . Bugüne kadar 46 bin çocu u, otizm riski taramas ndan geçirilmesi, 6 bin ö retmen, bin 500 sa l k personeline otizm konulu e itimler verilmesini sa layan Vak f, bilgi birikimini web üzerine ta d . Dileyen herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz ula abilece i bir e itim portal olu turdu. Uzman bir kadro taraf ndan haz rlanan, otizm konusunda önemli bilgiler içeren, içeri i sürekli olarak güncellenen ve ücretsiz olarak faydalan labilen www.tohumotizmportali.org portalinin 12 bin 385 üyesi var. Tohum Otizm Vakf ’n n kurucu ba kan Mine Narin ve genel müdürü Betül Selcen Özer, ihtiyac olan herkesin ücretsiz olarak girip gerekli tüm bilgileri edinebilece i bu portali büyütmek ve içeri ini daha da zenginle tirmek için büyük çaba gösteriyorlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.