yi ya am için gerçekçi hedefler

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

006’dan beri her y l “ yi Ya am Günlü ü” ç karan Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’tan 5 maddelik bir özet ald m. yi ya am için Koçak’ n önerilerine kulak vermekte yarar var:

1. Gerçekçi olun. Küçük ve ula labilir hedefler seçin.

2. yi beslenmeye ba lay n. Beslenme al kanl klar n z de i tirmek için kendinize zaman tan y n ve sab rl olun… Yeterli ve dengeli beslenmeyi ö renmeye çal n.

3. Somut ve ölçülebilir hedefler koyun. Hedeflerinizin olabildi ince net olmas , hedefin ula labilirli ini art r r.

4. Ba ar lar n z hat rlay n. Kendinizi motive ederken sadece sonuca de il sürece odaklan n. Yapt n z iyi eyleri ve önceki ba ar lar n z hat rlay n; iyiyi güçlendirin küçük farklar önemseyin.

5. Ba lamak sorun de il yar m b rakmak suçluluk yarat yor. Diyete ba lamaya karar vermekle ilgili genelde sorun ya anm yor. Ancak o diyete ba lanacak zaman n belirlenmesi ve devam etmesi ciddi bir sorun. Bu nedenle ben “diyet” de il “iyi ya am” veya “ölçülü beslenme” kavramlar n kullanmaya çal yorum.

2

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.