Kad n giri imci say m z 109 bine ula t

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

ad n giri imcili ini geli tirmek hedefiyle 2012’de kurulan KAG DER, bugün 307 üyeli büyük bir platforma dönü mü durumda. Son be y lda erkek giri imci say s 19 bin azal rken, kad n giri imci say s 32 bin artt . Bu rakamlar, 2009-2014 A ustos aras yakla k 5 y ll k dönemde erkek giri imci say s nda yüzde 1,7 dü ü ü, kad n giri imci say s nda ise yüzde 42’lik art ifade ediyor. Türkiye’de 10 y l önce sadece 49 bin kad n giri imci buluyordu ve kad n giri imcilerin toplamdaki pay yüzde 4,5 düzeyindeydi. Bu oran 5 y l sonra 2009’da yüzde 6,4’e, 2013 sonunda da yüzde 8’e yükseldi. 2014’te h zlanan art paralelinde kad n giri imci say s 109 bini bulurken, oran da A ustos sonunda yüzde 8,9’a ula t .

Geçen ay KAG DER Ba kan Gülden Türktan’dan son dönemdE yap lanlar dinledim. KAG DER, Giri imcilik haftas kapsam nda ngiltere Lordlar Kamaras ’nda, ngiltere Parlamentosu Giri imcilik Grup Ba kan Yard mc s Lord Ahmed’in ev sahipli inde ve ngiltere’nin öncü kad n sivil toplum örgütlerinden Pink Shoe Club’ n i birli i ile bir panel düzenleyerek, ülkemizi en üst düzeyde temsil etmi . Yeni kurulan ve tüm kad n giri imci derneklerini tek çat alt nda toplayan kad n giri imci portal da KAG DER’in yeni projeleri aras nda dikkat çekiyor.

K

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.