TÜH D yeni yönetimle h zl ba lad

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - FATOŞ KARAHASAN fkarahasan@gmail.com

ürkiye’deki halkla ili kiler uzmanlar n tek bir çat alt nda toplayarak, meslek içi dayan may sa lamak, mesle in tan nmas , yerle mesi ve geli mesine yönelik çal malar yapmak amac yla 43 y ld r faaliyetlerini sürdüren TÜH D, yeni yönetimiyle iddial bir biçimde ilerlemeye ba lad . Geçen ay, TÜH D’in yeni yönetim kurulu ba kan Gonca Karaka ve yönetim kurulu üyelerinden yeni dönem planlar n dinledik. Derne i gençle tirmek için üniversitelerle çal malar ba latt klar n ifade eden Karaka , ileti im profesyoneli olmak isteyen gençlere destek olmak ve mesleki f rsatlar sunmak amac yla, 30 ya alt gençlerin, giri aidat ödemeden derne e üye olabileceklerini söyledi. leti im dünyas n , trendleri takip etmek için sosyal medyaya ve dijital içeriklere de hakim olmak gerekti ini anlatan Gonca Karaka , dijital mecralarda i yapan profesyonelleri de TÜH D üyesi olmaya davet etti.

T

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.