“PAZAR BÜYÜMÜYOR”

Capital (Turkey) - - KUR R SK YÜKSEL YOR - GÜLFEM ÇAKMAKÇI

ENGELLER VAR

4G geldi inde baz istasyonlarının da fiberle ba lanması lazım. Bu ba lanma olmazsa 4G’den de verim alamayız. Sektördeki irketler olarak biz fiber altyapı yatırımını yapmaya hazırız. Ancak önümüzde engeller var. Bunlardan biri de payla ım ve yatırımın nasıl yapılaca ı konusunda ya anan belirsizlik. Türkiye’de fiber altyapıyı geni letmek hükümet politikası olmalı.

EN Y PAZAR

/ LENOVO TÜRK YE GN. MD.

AYNI SEV YEDE KALDI

Geçti imiz yıllarda, Türkiye’de her yıl yüzde 10 ila 15’ler seviyesinde büyüyen PC pazarı vardı. Ancak son iki yıldır hem masaüstü hem de notebook’ta büyümeyen, aynı seviyede devam eden pazardan bahsediyoruz.

HEYECAN YOK!

Pazarın büyümemesinin en önemli nedeni heyecanın kalmaması. Cep telefonunda piyasaya yeni çıkan ürünlere heyecan var. PC pazarını da büyütmek için heyecan yaratmak, yeni inovatif ürünleri pazara sunmak gerekiyor.

NASIL BA ARDIK?

Son iki yıldır Türkiye’de PC pazarının büyümemesine ra men bizim yüzde 25 seviyesinde büyümemiz pazara do ru ve yenilikçi ürünler sunmamızdan kaynaklandı. Ayrıca bunu do ru fiyat politikasıyla destekledik. Bugün, pazarda her 4 PC’den birinin Lenovo oldu u bir noktaya geldik. Cep telefonu satı ları Türkiye’de PC pazarının aksine büyümeye devam ediyor. Yıldan yıla yüzde 13 büyüme var. Tüketicinin elindeki en de erli ey cep telefonu oldu. Bu nedenle cep telefonu pazarının hiçbir zaman küçülmeyece ini dü ünüyoruz. rimlili i kriterlerine göre üretim yapan yerli irketler çözecek gibi gözüküyor” diyor.

Kira yükü a rla t için perakendeciler aç - s ndan da kur dalgalanmalar zaman zaman s k nt yaratabiliyor. Ayr ca perakendede yeni vergi yasas ayakkab ve deri ürünlerini içeren yabanc perakendecileri ciddi s k nt ya sokuyor. Cushman&Wakefield Yönetici Orta To rul Gönden, “Ek vergi yükünden dolay birçok perakendeci büyümeyi durdurmu durumda” diyor. Akta Holding cra Kurulu Ba kan Sami Erol da devlet üreticileri te vik ve vergiler anlam nda desteklemezse kapan lar n ya anaca n söylüyor.

OLUMLU S NYALLER

CEO’lara göre bu y l n en olumlu geli meleriyse enerji fiyatlar n n dü mesi, seçim y l olmas ve kentsel dönü üm yat r mlar n n artmas olacak.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ate de 2015’teki en olumlu geli meyi, enerji ve emtia fiyatlar nda ya anan dü ü ten dolay cari aç n daha da daralacak olmas olarak görüyor. Ate , “Cari aç n daralmas ndan dolay ülkenin ratingi yat r m derecesinde kalacak. 2015’te en büyük art - m z bu olacak” diye konu uyor.

Bu y l genel seçimlerin olacak olmas ndan dolay hareketlilik bekleyen pazarlar da var. Örne in, erkek haz r giyiminden olumlu sinyaller geliyor. Ki l Yönetim Kurulu Ba kan Abdullah Ki l , bu y l genel seçimlerin erkek haz r giyim pazar nda sat - lar art raca görü ünde. Ki l , “Seçim dönemlerinde erkeklerin tak m elbise ihtiyac art yor. Bu da sat lar m za olumlu etki ediyor” diyor.

HAREKETLENECEK SEKTÖRLER

Bu y l beklentilerin aksine in aat sektöründen de olumlu sinyaller alanlar var. ç pazarda kentsel dönü üm projelerinin say s n n artmas ve konut yat r mlar n n prim yap yor olmas gayrimenkul ve in aat sektörü için umut veren geli meler aras nda de erlendiriliyor. Seramiksan Türkiye Sat Müdürü M. Süreyya Ça lar, “Bu y l tüm in aat sektöründen beklentilerin aksine olumlu sinyaller al - yoruz. Seçimlerin olmas ekonominin de hareketli geçece inin i aretini veriyor” diyor. Ça lar, bu durumun seramik ve vitrifiye sektörüne olumlu yans yaca n söylüyor.

Tüm s k nt lara ra men lojistikte de 2015’te çift haneli büyüme bekleniyor. Ekol Lojistik Genel Müdürü Osman Ünal, “Global ekonomide ya anan daralma, s n r kap lar ndaki geçi problemleri ve artan sabit maliyetler sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Ancak lojistik sektörü buna ra men 2014’te yüzde 10 büyüdü. 2015’te de çift haneli büyümenin devam etmesini bekliyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.