TÜRKİYE NASIL SAĞLIKLI BÜYÜR?

Capital (Turkey) - - MAKRO EKONOM -

Ç PAZAR ÇE TLEND R LMEL

ç pazarı çe itlendirmek gerekiyor. Yapısal olarak ekonomide dengeli bir modele sahip olmak önemli. Ekonominin tek bir alana ba lı olması önemli bir risk. Küresel ekonominin bugünkü yapısını dü ündü ümüzde, ekonominin iç talebe ba lı büyüyebilece i bir

modele geçilmeli. konusunda paranoyaya sahip. E er Avrupa s f r enflasyona ula acaksa bu hedefe ula acak en yak n aday Almanya. Avrupa bütünsel bir politika içinde olmal .

Amerika ekonomisi üçüncü çeyrekte geride b rakt m z 11 y l n en h zl büyümesini ya ad . Bu büyüme rakamlar bize global ekonomiye dair neler söylüyor?

Asl nda bu hem Amerika hem dünyan n geri kalan için çok güzel bir haber. En az ndan dünyan n bir bölümünde pozitif geli meler oluyor. Fakat büyümenin i sizlik üzerindeki etkisi çok küçük. sizlik oran dü tü. Ancak bu dü ü i bakan insanlar n azalmas ndan kaynakland . Bir insan art k i aram yorsa i sizlik nüfusuna kay tl olmuyor, hapishanede olanlar i siz say lm yor. Amerika’da u anda çal an oran son 3040 y l n en dü ük oran . Bu oranlar sa l kl de il. Amerika’daki büyümenin en rahats z eden yan adil ekilde da lmamas . S radan bir çal an ile en üstteki çal an n ücreti aras ndaki uçurum çok aç ld . Ülkedeki gelir art n n yüzde 95’i en üstteki yüzde 1’e gitti. Tipik Amerikal n n geliri hala 25 y l öncesinden daha dü ük.

FED’in para politikas hakk nda ne dü ünüyorsunuz?

Enflasyona dair kayg lar olan ve faizleri yükseltmek isteyenlerle, daha çok i sizlik konusuna odaklanan, gelir ve ücretlerle ilgili kayg duyanlar aras nda tart malar ya an yor. Avrupa’da devam eden problem ve global ekonomideki yava lama bu tart - malar daha da hararetlendirecek. Ben faiz oranlar n dü ük tutmalar n umuyorum. Para politikalar - n n gerçekten ba ar l bir büyüme getirece ini dü ünmüyorum. Federal hükümet bunun üzerine çal malar yürütüyor.

Çin Merkez Bankas ’na göre bu y l sonunda ülkenin büyümesi yüzde 7,1’e dü ecek. Çin’deki yava laman n global ekonomi üzerindeki sonuçlar ne olur?

Çin ekonomisindeki yava laman n ne kadar olaca konusunda kimse emin de il. Zaten ülke dü ük büyümeyi deneyimlerken, emtialara kar talep dü üyor. Bu da özellikle do al kaynaklar n ihraç ederek ekonomilerini büyütmeye çal an geli mekte olan ülkeleri etkileyecek. Bu y l küresel ekonomiye yönelik en büyük risk volatilite. 2015’e damgas n vuracak ey yüksek seviyedeki volatilite olacak.

Geli mekte olan ülkeler önümüzdeki süreçte nas l büyebilir?

Geli mekte olan ülkeler 2008’den sonra beklenenden çok daha iyi bir büyüme performans gösterdi. Avrupa ve Amerika zay flarken, birçok geli mi ekonomi çökü e geçerken geli mekte olan pazarlar dünya ekonomisinde büyümeyi sürükledi. Özellikle Çin ve Hindistan dünyan n geri kalan ndaki geli mekte olan ülkeleri de destekleyen bir performans ortaya koydu. imdi bu de i iyor. Ne yapmalar gerekti i konusunda yan t u olmal : Geli mekte olan ülkeler, geçti imiz 40 y la ihracat a rl kl olarak büyüdü. Ancak bu ekilde büyümek art k zorla yor. Bu modeli daha uzun süre sürdürmeleri mümkün de il.

Yak n zamanda 2008’deki gibi büyük bir kriz bekliyor musunuz?

Faizleri art rmaya devam etti imizde böyle bir risk var. Biz henüz 2008 krizinden sonra toparlanamad k. Bu nedenle böyle bir oku kar - layacak durumda de iliz. Global ekonomik kriz sonras dünya yeni bir dönü ümün e i inde... Büyük riskleri bar nd ran bu de i im hem geli - mi hem geli mekte olan ekonomilerin ayr ayr yeniden pozisyon almalar n zorunlu k l yor.

EKONOM DENGEL OLMALI

Ekonomi daha dengeli olmalı. Tarıma, sanayiye, inovasyona yönelerek ekonomide çe itlilik artırılmalı. Ekonominin co rafi da ılımı da çe itlendirilmeli. Özellikle

ihracat piyasası zayıfladı ında ihracat yaparak büyüme modeli i e yaramayacak. Bu nedenle Çin iç

talebe yöneliyor.

Ç TALEP NASIL CANLANIR?

Türkiye ve geli mekte olan piyasalar iç talebi nasıl canlandırabilir? ç talebi emlak ve altyapıyla canlandıramazsınız. Üretim yöntemleri kullanılmalı. Ekonomi üretim yapan sektörleri desteklemeli.

Belli sektörler desteklenebilir. Hükümet bu konuda önemli rol

oynayabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.