“ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMI KORUMAK”

Capital (Turkey) - - ARA TIRMA TEHD T ALTINDAK LER - SÜHA GÜÇSAV

KÜÇÜLME POL T KASI YOK

Bizim için öncelik istihdamımızı korumak. lerimizin gitti i yönde ya da i tiraklerimizin

herhangi birinde küçülme politikası yok.

irketlerin kendisinde yine büyüme hedefimiz

var. 2014 dalgalı bir yıldı, 2015’in de dalgalı

bir yıl olaca ı hem jeopolitik riskler hem Türkiye genelinde seçim

yılı olması nedeniyle ortada. Bu nedenle istihdamımızı korumaya çalı aca ız,

büyüme hedeflerimizi tutturmaya gayret edece iz:

DÜ ÜK FA Z ORTAMI

Kârlılı a gelince… Bir kere mevcudu sürdürmek kârlılı ın daha önünde. Önce mevcudu sürdürüp onun üzerine

büyümeyle kârlılı ı götürmek lazım. Bu yıl yüzde kaç büyüyece imiz ise henüz belli de il. Bütçe

çalı malarımız devam ediyor. Belki 2014’ün biraz üzerine çıkmayı umuyoruz. Çünkü Türkiye

özelinde daha dü ük bir faiz ortamı olacak gibi görünüyor.

BÜYÜME TAHI NE ZAMAN AÇILIR?

Büyüme i tahının tam olarak açılması jeopolitik risklere ba lı. Dünya çok karı ık oldu u için ne zaman büyümeye geçilece ini bugünden öngörmek mümkün de il. Kısa bir süre önce katıldı ım bir konferansta önümüzdeki yıl dünya nüfusunun yüzde 12’sinin sava ıyor olaca ı açıklandı. Böyle bir ortamda ne kadar öngörü içinde olabilirsiniz? Devletler

bile bunu öngöremiyor. til Yönetim Kurulu Ba kan smail Gülle de “Sokaktaki insan n bile elindeki birkaç çeyrek alt n satmay p saklad böyle bir dönemde koca koca sanayi i letmelerinin risk almas n beklememek laz m. Biz mü terilerimizi, uzun y llara dayanan ticari ili kilerimizi kaybetmeyelim yeter. Zaten kârl l k konusunda öyle büyük iddiam z yok” diyor.

2014 C ROSUNU YAKALAMA YARI I

Birçok irket 2014 y l nda yakalad ciroyu koruman n bile bu y l ba ar olaca n dü ünüyor. Özellikle turizm sektöründeki irketler en büyük pazarlar Rusya’daki son geli melerin ard ndan bu y l ciroyu korumaya odaklanm durumda. Limak Turizm Grubu Ba - kan Kaan Kavalo lu, bu noktada sektördeki durumu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.