“CİRODA BİR ARTIŞ OLMAZ”

Capital (Turkey) - - ARA TIRMA TEHD T ALTINDAK LER - AHMET DÖRDÜNCÜ

BÖLGEDEK KR Z

Bu yıl 2014’ten farklı bir yıl olmayacak. Biz ihracata dönük bir grubuz. Bizi mevcudu korumaya iten durum bölge ülkelerdeki kriz. Bölgemizde Rusya, Ukrayna önemli pazarlarımız, oradaki malum krizi de görüyorsunuz.

FATURALAR ÖDENM YOR

Son 1 yıl içinde rublenin ya adı ı devalüasyon, oradaki de er dü üklü ü, faturalarımızın ödenmemesine neden oldu. Dolayısıyla belirsizliklerin çok oldu u bir dönemdeyiz. Irak ve ran pazarlarında da durum farksız.

HACM AYNI KALACAK

Bu yıl biz, her anlamda istihdamımızı da i hacmimizi aynı tutaca ız. Bütün olarak aynı kalaca ız. u anda 3 milyar dolarlık bir ciromuz var. Bu ciroda önemli bir artı olmaz. net ekilde özetliyor. “Elimizdekini korumak bile bu y l mucize olur, biz Limak Turizm Grubu olarak 2013 y l bütçe verilerine döndük, yani çok iyi geçen 2013 ve 2014 y llar n yok say yoruz” diyor.

Kavalo lu, ciroyu korurken hizmet kalitesinin devaml l aç s ndan herhangi bir istihdam ve maliyet k - s tlamas planlamad klar n n da alt n çiziyor. “Misafir olarak 2014’te 1 milyon 465 bin ki i geceleme yapt k, burada 2015 bütçemizde çok büyük bir geceleme kayb planlamad k, sadece yüzde 3’lük bir kayb m z olacak. Ana kayb m z n sat fiyatlar m zda olaca n dü ünüyoruz, yani yakla k averaj sat fiyatlar m zda yüzde 15’lik bir dü ü bekliyoruz. Bunun da as l sebebi Rusya ve BDT ülkelerindeki ekonomik belirsizlik” sözleriyle y la dair beklentilerini aç kl yor.

Reysa Yönetim Kurulu Ba kan Durmu Döven de bu y l ciroya odaklan yor. Döven, geçti imiz y lki ciroyu yakalamak için mevcut nakitlerini koruyacaklar - n , giderlerini azaltacaklar n söylüyor.

Son birkaç y ld r h zl büyüyen ve 2014 y l nda 500 milyon TL’lik ciroya ula an Elita G da da bu y l sonunda yine 500 milyon TL’lik ciroya ula ma pe inde... Bu y l ya ad klar büyümeyi hazmetmeye çal acaklar n ve büyüme plan yapmad klar n belirten Elita G - da Genel Müdürü Ethem Can, “Mevcudu koruyaca - m z bu y lda K’ya yat r m yapaca z. Y lda ki i ba 25 saate yak n e itim verece iz” diye konu uyor.

KÂRA HASSAS YAKLA IM

Kârl l k ve pazar pay da 2015’te irketlerin yumu ak kar nlar … Birçok irket bu iki konuyu öncelikleri aras na koyuyor. Sarkuysan irketler Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Hayrettin Çayc , bu y l pazar paylar n ve kârlar n koruman n kendileri için önemli oldu unu söylüyor. D-Smart Genel Müdürü Ali Güven, 2015’i 1 milyon 850 bin olan TV kullan c say lar ve 400 bin olan internet aboneleri ile kârlar n koruma y l olarak ya ayacaklar n belirtiyor. Bu kapsamda tasarrufa ve verimlili e öncelik vereceklerini ifade ediyor.

laç sektörü için de 2015 zorlu bir y l olarak geçece e benziyor. Sadece bu y l n de il geride b rakt - m z 4 y l n sektör için iyi olmad n hat rlatan Farma-

AL GÜVEN

SMA L GÜLLE

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.