“BÜYÜME ÖNGÖRMÜYORUZ”

Capital (Turkey) - - ARA TIRMA BÜYÜMEYE NE ZAMAN GEÇ L R? - ÇET N NUHO LU

SEÇ M ATMOSFER

hayatı son 1 yıldır sürekli seçim gündemiyle geçti. ster istemez bunun etkisi sürecek. Önümüzdeki seçim atmosferi

nedeniyle hazirana kadar Türkiye’de koruma dönemi olacak. Biz de bu dönemde büyüme oranımızı, kârımızı, istihdamımızı koruyaca ız. 2014 yılında yüzde 10 büyüdük.

Bu yıl büyüme öngörmüyoruz.

HRACAT HEDEFLER

2015’te tamamen var olanı koruyaca ız. Ama yurtdı ında

ihracatta artı hedeflerimiz var. Özellikle Avrupa’ya olan ihracatımızın artmasını bekliyoruz. Geçen yıl Rusya’ya olan ihracatta ciddi kayıplar olu tu, onun toparlanması için ciddi çalı malarımız olacak. hracatta yüzde 30’a yakın

büyüyece imizi tahmin ediyoruz.

K NC YARIDAN UMUTLUYUM

Toparlanmaya ne zaman geçilece ine gelince… kinci yarıdan umutluyum. Hazirandan sonra korumanın bitip yeniden ata a kalkılaca ını dü ünüyorum. Türkiye çok iyi ili kiler kurdu. Rusya ile özel ili kiler geli tirildi, hükümetler

çok yakın çalı ıyor. ran’la tercihli ticaret anla ması imzalandı. lk defa Mısır’da ihracat arttı. Afrika ülkelerinde Libya hariç her yerde hareket ba ladı. Bu yıl ya ananlar

nedeniyle tüm dünya sıkıntılı, ancak bu durum aynı zamanda bir fırsat. Muhakkak buradan çok büyük bir

hareket do acak. kan Durmu Döven’in tahmini koruma y l ndan 1 ila 3 y lda ç k laca yönünde... Ege Liman letmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, faaliyet gösterdi i kruvaziyer liman i letmecili inde bölgedeki jeopolitik geli melere ba l olarak 2017 ile birlikte büyümenin h zlanaca na dair sinyaller ald klar n söylüyor.

Farmalojistik Genel Müdürü Özer Ertekin, ilaç sektöründe as l sorunun küresel ve jeopolitik riskler de il devletin ilaç al m ve fiyatland rma politikalar oldu una dikkat çekiyor. “Ülkemiz ilaç sektörü, ihracat a rl n art rmad sürece bu sarmal n içinde kalacak” diye konu uyor.

Limak Turizm Grubu Ba kan Kaan Kavalo lu ise turizm sektörünün ya ad krizin sadece bu y la özgü olmad n n alt n çiziyor. “2017 öncesinde büyüme planlamak fazla optimistik olur. Ülkemizi tercih eden Rus turist profilinin ço u ruble kazan yor, ülkelerinde ya anan devalüasyon sebebiyle gelirlerinde dolar baz nda neredeyse yüzde 50 azalma oldu. 2017’de her ey yerine otursa bile yüzde 2’nin üzerinde bir büyüme mucize olur” diyor.

E retli G da Genel Müdürü Galip E retli’nin beklentisi de koruma y l ndan 2017’de ç k laca yönünde. “2016 sonundan itibaren tekrar h zl büyüme planlar yap laca n dü ünüyorum” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.