Koton’un büyüme stratejisi

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

1 2 3

4

5

6

7

8

9

2000’lere kadar Avrupal markalara üretim yap yor ve kendi markam z ihraç ediyorduk. Ayda 700-800 parça koleksiyon yap yorduk. Markam zla yapt m z y ll k ihracat 10 milyon dolar seviyesindeydi. Ma aza say m z ise 10-11 civar ndayd . O dönemde yurtd na gittik, bu i lerin nas l yap ld n inceledik. Yolumuzun moda perakendecili i olmas na karar verdik. Sonra mü terimizi anlamaya karar verdik. Zaman na göre çok iyi örneklemli, ciddi bir mü teri profili ve ihtiyaçlar ara t rmas yapt rd k. ki önemli iddia koyduk: Moda taraf n iyi yapmak, çok h zl olmak. Yani “fast fashion” tam anlam yla uygulamaya karar verdik. 2010’daki “çe itlilik” de önemli bir dönüm noktas oldu. “Line extention” (ürün gam çe itlemesi) stratejisiyle h zl büyüdük. Art k ürün çe itlemesiyle büyüyoruz. Koton Kids, Koton Jeans, Koton Beauty ç kt . Kozmetik, iç giyim ve plaj k yafeti girdi. S ra Koton Baby’de. 2000’lerin ba na göre marka, model ve tasar m ekibi say m z 5’e katland . 3 y l önce 20 bin olan model say s 30 bine ula t . Son 3 y ld r yüzde 40-45 band nda büyüyoruz. 2014 ciromuz 1,7 milyar TL oldu. 2018 için 6 milyar TL hedefliyoruz. Yurtd yla birlikte ma aza say m z 392 oldu. 2018’de ise ma aza say s 780’e ula acak.

10

te o noktada ilk büyük karar almam z gerekti. Var olmak için, büyümeye devam etmek için imalat yapmaya karar verdik. Y l 1992’ydi.

Bugün gördü ümüz Koton markas , bu dönemde mi do du?

Aç kças ilk imalat m zdan itibaren kendi ad - m zla piyasaya ç kt k. Asl nda 90’lar boyunca koleksiyon yapmay , perakendeyi, pazarlamay ö - rendik, kendimizi geli tirdik. Ama tabii ne pazarlama ne koleksiyon ne de tasar m kabiliyetimiz bugünkü gibi de ildi. Ama 90’lar bizim için çok önemliydi. O y llarda henüz global markalar Türkiye’ye gelmemi ti. O yüzden içerideki markalar henüz kendilerine çeki düzen vermemi ti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.