“YABANCI İLGİSİ SÜRECEKTİR”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

ÇOK SEGMENTE DE L

Türkiye genç bir pazar. Geni bir pazar. Perakende dinamikleri aç s ndan da henüz çok fazla segmente olmam bir pazar. Önümüzdeki 10 y lda mü terinin daha fazla segmente oldu u, ni ihtiyaçlara ve ya am tarzlar na odaklanm markalar n ortaya ç kt , daha olgunla m bir perakende pazar görece iz.

PAZAR OLGUNLA ACAK

Türkiye pazar daha segmente bir pazar ve bu segmente pazar n do urdu u yeni markalar görece iz. Hem yerli hem yabanc … Bence önümüzdeki 10 y l, Türk perakende pazar n n olgunla t bir dönem olacak.

YERL LERLE BA A ÇIKMAK ZOR

Yabanc lar pazara gayet ilgili ve bu ilgi sürecektir. Ancak yabanc markalar korkutan tek bir konu var: çeride pazar domine eden çok güçlü yerliler olmas . Gelen yabanc lar n baz lar ba ar l olam yor, hedeflerine ula am yor ve geri gidiyorlar. Tabii bunun en önemli nedeni, dedi im güçlü yerli oyuncular. Di er yandan baz yabanc markalar da Türk mü terisini ve pazar tan may , anlamay yeterince i edinmiyorlar. Onu i edinmeyen de çok ba ar l olam yor zaten.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.