BAŞARININ SIRRI NE?

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

aya nda ise Türkiye a rl kl çal yoruz. Ürünlerimizin yüzde 75’i burada üretiliyor. Biz üretmiyoruz ama buradaki üreticilerden tedarik ediyoruz. Yüzde 25’i ise Uzakdo u’dan.

“H zl moda” markas olarak yeni ürün h - z n z nas l? 10 y l öncesine göre nas l de i ti?

2000’lerin ba yla bugünü k yaslarsak, hem marka ve tasar m ekibimiz, hem model say m z 4’e, 5’e katlad . 2-3 y l önce y lda 20 bin model üretimimiz vard . Bugün 30 binlere yakla t n dü ünüyorum. 2001’de tasar mc kadromuz 100 ki iye kadar ula m t . Bugün 221 ki iler. Ama art k ürün h z çok de i ti. Çünkü mü terilerimizin farkl ihtiyaçlar n da tatmin etmek istiyoruz.

Peki 2015-2018 dönemi büyüme hedefinizde neler var?

2015’te yüzde 50 civar nda büyüyece iz. Bütçemizi de ona göre haz rlad k. 2018’de 380 yurtd , 400 yurtiçi olmak üzere toplam 780 ma azaya ula may hedefliyoruz. 2018’deki ciro hedefimiz ise 6 milyar TL.

Yurtd nda büyüme stratejinizin merkezinde ne var?

Yurtd geli me stratejimizde Rusya, Kazakistan, Romanya gibi ülkeler var. Rusya’da 20’nci, Kazakistan’da 9’uncu, Romanya’da ise 8’inci ma azam z açt k. Körfez bölgesinde, Dubai’de ve Suudi Arabistan’da 48-50 kadar ma azaya ula t k. 2016 y l nda Almanya, Hamburg’da ilk büyük ma azam z açaca z. Onun yan s ra iki yeni ülke H rvatistan ve Fas pazarlar na da bu y l içinde girece iz. Gitti iniz ülkeyi tan mak çok önemli. Biz sadece Türkiye veya stanbul için üretti imiz ürünlerle oralarda yer alm yoruz. Örne in Rusya’ya gitti imizde orada bamba ka bir koleksiyonla tüketicinin kar s na ç k yoruz. Öyle de olmak zorunda. Çünkü orada bamba ka bir iklim, bamba ka bir moda anlay var. Onlara göre ürün geli tirmeliyiz. Bunun bilincindeyiz. O nedenle bu tarz

K FARKLI BAKI

Koton ansl bir irket. Çünkü burada iki farkl lider var. Koton bundan çok yararlan yor. Benim moda alg m ve bilgim, okuyarak gezerek belli bir noktaya geldi. Kuzguncuk’taki küçücük dükkanda edindi im mü teriyi anlama egzersizlerimin, bugünkü Koton’a çok yans mas var. Buras akl n ve sezginin ortakla a yürüdü ü bir irket. Ortak fikirlerden de çat malardan da çok besleniyoruz.

BÜYÜME SÜRECEK

Her markan n bir vaadi olmal ve kendi vaadini tüketiciye iyi anlatmal . Koton olarak segmentasyona odaklan yoruz ve farkl markalar yarat yoruz. Bunu özellikle son birkaç y lda h zland rd k. Koton Jeans, Koton Kids, Koton Beachwear, Ole ile geni leyerek büyüyoruz. Bu aç l m büyüyecek. Örne in Koton Kids için iki ba ms z ma aza açt k. Zaman içinde di erlerini de d ar ç karmak söz konusu olabilir. çoklu koleksiyonlar halinde çal yoruz.

2012 ortas nda Turkven ile yüzde 50-50 ortakl n z oldu. Bu ortakl k size neler katt ?

yi bir de erlemeyle Turkven’le ortakl k yapt k. Bu bizim için çok anlaml . Bu ortakl n bize en önemli katk s , getirdi i büyük sinerji. Çünkü ortak bir hedefe bak yoruz. Birlikte bir i ba armak ve hedeflere bir ortakla ilerlemenin verdi i rahatl k ve güven duygusu çok önemli. En çok bunu hissediyorum. Tam anlam yla yol arkada - l diyebilirim.

Turkven ortakl sayesinde irketin içine ba ka bir gözlük de girmi oldu. Global anlamda finans bilgisi ve görgüsü olan, birçok uluslararas irketle çal m son derece de erli insanlar aram za kat ld . Farkl ak llar birbirini destekliyor ve bu birliktelik bizi çok daha güzel bir akla götürüyor.

Yerli markalar n yurtd aç l mlar da ayn ekilde sürer mi?

Türkiye’nin markalar her y l geli iyor ve markal ihracat m z da her y l art yor. Bu çok de erli bir ey. Fason üretim de önemli ama as l katma de erli üretim markal ihracatta.

u anda Türkiye s n rlar n n d na ç km çok de erli Türk markalar var. Bunlar n say s n n önümüzdeki y llarda çok daha artaca n dü ünüyorum. Türkiye’den ç kan, büyüyen ve geli en pek çok de erli Türk markas n n global pazarda kuvvetli oyuncular olaca na inan yorum.

Son olarak, 2023’te nas l bir Koton görmek istiyorsunuz?

Her irketin oldu u gibi bizim de 2023 hedeflerimiz var. 5 k tada, en zengin çe itlilikle, moda perakendesinde önde gelen bir dünya markas olmak istiyoruz. Bu hedefe ula aca m za inan yorum. Önümüz çok aç k. Ben unu istiyorum: Tüketici herhangi bir eye ihtiyac oldu unda “Önce bir Koton’a bakay m” desin. Bunun olmas n istiyorum. Oluyor da zaten.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.