“500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - YEN DÖNEM -

operasyonunu gerçekle tirmek üzere ba ta ngiltere ve skandinav ülkelerinde faaliyete geçmeyi planlarken 150 ma aza yat r m daha yaparak geni kitlelere ula may hedefliyoruz. Gayrimenkulde ise 2015’in ilk çeyre inde 3 yeni projeyle yat r mlar m za devam edece iz.”

Rönesans Holding’in 2015 için gayrimenkulde devam eden ofis binas projeleri ve karma projeleri mevcut. 2015 y l stratejik takvimlerine uygun olarak bu yat r mlar na ortaklar yla devam edeceklerini ifade eden Rönesans Holding Yönetim Kurulu Ba kan pek Il cak Kayaalp, “Kamu-özel yat r m ortakl klar kapsam nda Adana Entegre Sa l k Kampüsü, öncü projemiz. Adana projemizi ihalesini kazand m z di er ehir hastanesi projelerimiz, özellikle Yozgat E itim ve Ara t rma Hastanesi takip edecek. Enerji sektöründe ön lisans giri imlerimiz var, onlar da yat r ma dönü türmek için çal yoruz” diyor.

Ya ar Holding de bu y l geçti imiz y l oldu u gibi 130 milyon TL’lik bir yat r m hayata geçirmeyi planl yor. Ya ar Holding cra Kurulu Ba kan Dr. Mehmet Akta ,

MEMDUH BOYDAK / BOYDAK HOLD NG CEO’SU

PERFORMANS

E L MLER

HEDEFLER

“Yat r mlar m z ekonomik seyre uygun olarak gerçekle tirilecek esneklikte planl yoruz” diye konu uyor.

YEN LEME HAREKET

Yeni tesis yat r m ndan çok yenileme ve kapasite art rma yat r mlar da 2015 y l n n yat r m ajandas nda öne ç k yor.

Bu y l 150 milyon TL’lik yat r m plan olan Kale Grubu, a rl kl olarak mevcut i alanlar nda kapasite art r c , sürdürülebilir kârl l sa lamak ad na enerji maliyetini dü ürücü alanlarda yeni yat r mlar üzerine çal yor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Zeynep Bodur Okyay, “Ayr ca operasyonel verimlili i, çevre sa l n ve i güvenli ini en üst evrensel standartlara eri tirmeye yönelik fabrika modernizasyonlar da önceliklerimiz aras nda” diyor.

IC Holding de bünyesindeki IC otelleri için bu y l kapasite art r m , yenileme ve renovasyon yat r mlar yapacak. IC Holding CFO’su Yalç n Öztürk, “Bu yat r mlar m z n sonucunda, operasyonlar m z n daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. 2014’teki yat r mlar m z n de eri

2014 y l nda iki seçim olmas , siyasi ortam n gerginli i ve s n rdaki sorunlar, beklentimizin biraz alt nda büyümemize sebep oldu. Holding olarak yüzde 12 olan büyüme hedefimiz, yüzde 8,5 olarak gerçekle ti. Bu y l ekonomik ortam nedeniyle ya ad m z s k nt lara ve h zl büyümemizin getirdi i sorunlara odaklanaca z. Örgütsel ve organizasyonel yetkinliklerimizi art raca z. Uluslararas bir irket olmak için gereken altyap y haz rlayaca z.

Her ne kadar 2015 y l için bütçe çal malar m z sonland rmam olsak da gerek 2014 y l n n son çeyre inde ya anan olumlu geli meler gerek kamu ve özel sektörün motivasyonuna ek olarak tüketici hareketlerindeki pozitif e ilimler, Boydak Holding olarak 2015 y l büyüme hedefimizi çift haneli olarak belirleyece imize i aret ediyor.

2015 y l nda yakla k olarak 500 milyon dolarl k yat r m yapmay hedefliyoruz. Bu rakam n 300 milyon dolar enerjiye, 150 milyon dolar geni lemeye, 50 milyon dolar yeni fabrika yat r m na gidecek. Poliüretan alan nda gerçekle tirilecek 50 milyon dolarl k yeni fabrika yat r m yla hem tekstil hem otomobil sektörüne hizmet verece iz. Bunlar n yan s ra 2015 y l nda insan kayna m za yapt m z yat r mlar m z art rarak grubumuzun be eri sermayesini yükseltece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.