“2015 DENGELİ BİR YIL OLACAK”

Capital (Turkey) - - BEKLENT LER N YÖNÜ -

LK ADIMIYDI

2014, geçmi dönemde geli tirdi imiz projelerin bir k sm n hayata geçirme f rsat buldu umuz, gelecek y llar için birtak m yeni yat r m f rsatlar n de erlendirdi imiz verimli bir dönem oldu. 2014 y l nda gerçekle tirdi imiz yat r mlar n her biri, gelecek dönem planlar m z n ilk ad m olarak hayata geçti.

A IRLIK NEREDE?

A rl gayrimenkul ve madencilik olmak üzere yakla k 1 milyar dolarl k bir yat r m m z oldu. Ba ta Meta Nikel Metalürji ve 5 fonksiyonu da faaliyete geçen Zorlu Center gibi büyük ölçekli yat r mlar m z olmak üzere pek çok iddial projeyi tamamlad k. Deneme üretimlerimizin ba lad Gördes Meta Nikel letmesi’nde, metalürji alan nda Türkiye’nin en büyük yat r mlar ndan birini yapt k. Bu projemizde, u ana kadar gerçekle tirdi imiz yat r m 400 milyon dolar buldu.

KÂR ODAKLIYIZ

2015, mevcut yat r mlar m z n sonuçlar n görmeye ba lad m z, mali anlamda dengeli bir y l olacak. Faaliyet alanlar m zda aktif olarak projeler geli tirmeye devam ederek kârl l k odakl olarak çal malar m za devam edece iz. A rl Zorlu Enerji ve Vestel’de olmak üzere bu y l 500 milyon dolarl k bir yat r m bütçeliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.