“İNORGANİK FIRSATLARA DA ÇALIŞACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - YEN DÖNEM -

ST HDAMA ETK S

2015’teki yat r m hareketi istihdam da canland racak. Birçok büyük grup, yeni yat r mlar n n devreye girmesiyle birlikte istihdam n art rma plan yap yor.

Gübreta , 385 milyon TL’lik yat r m n n hayata geçmesiyle Türkiye genelindeki istihdam n yüzde 15 oran nda art raca n aç kl yor. u anda 600 ki ilik çal an kadrosu olan Index Grup da yeni yat r mlar yla çal an kadrosunu yüzde 10 düzeyinde art racak.

ttifak Holding CEO’su Tahir Atila, 64 milyon TL’lik yat r m n n 350 ki ilik yeni istihdam sa layaca n ifade ediyor. Kale Grubu’nda yeni yat r m etkisi istihdamda yüzde 5’lik bir art do uracak. Grubun yönetim kurulu ba kan Zeynep Bodur Okyay, “Yapaca m z teknolojik, çevresel düzenleyici ve enerji sarfiyat n azalt c yat r mlar n ekosistemimize olumlu katk da bulunaca n rahatl kla söyleyebiliriz” diyor. Erbak r Amerika yat r m yla birlikte ülkede 200 ki ilik bir ek istihdam yaratmay planl yor. Dünya genelinde 13 bin ki ilik çal an olan Ero lu Holding, bu y l yapaca yeni yat r mlarla 2015 sonunda çal an say s n n 14 bin ki inin üzeine ç kmas n bekliyor. Nuh Çimento Grubu yat r mlar n devreye ald nda çimentoda yüzde 2, gaz beton ve kireçte ise yüzde 3 istihdam art sa layaca n aç kl yor.

TAV Havalimanlar Holding de yeni

AGAH U UR / BORUSAN HOLD NG CEO’SU

NELER YAPILDI?

Zeynep Bodur

Okyay, “Modernizasyon

yatırımlarıyla fabrikalarımızı en üst evrensel standartlara

ula tırmayı hedefliyoruz”

diyor.

2014’te toplam 394 milyon dolarl k yat r m gerçekle tirdik. Borusan Mannesmann Boru irketimizin, petrol hatt ve kaya gaz sondaj borular (OCTG) üretmek üzere Houston’da 2012 y l nda yat r m na ba lad fabrikam z tamamlad k ve üretime geçirdik. Ayn zamanda Gemlik’teki üretim tesislerimizi, dünya standartlar nda üretim odakl bir ekilde yeniledik. Borusan EnBW Enerji irketimiz, Balabanl ’da bulunan 50 yat r mlarla ek istihdam yaratmay amaçl yor. TAV Havalimanlar Holding Finans Ba kan Yard mc s Burcu Geri , “2015’te çal an say m z n gerek yeni yat r mlar gerek i letti imiz havalimanlar ndaki organik büyüme nedeniyle artmas n bekliyoruz. Biz yat r mlar m z yaparken ‘ak ll büyüme’ stratejisini benimsiyoruz ve irkete art de er yaratan yat r mlar gerçekle tiriyoruz. Harcad m z her 1 dolar n, i e ald m z her yeni çal an n art de er yarat yor olmas na özen gösteriyoruz” diye konu uyor.

Yeni yat r mlar istihdam , Sad k Grubu’nda yüzde 25, Orka Grup’ta yüze 15, Özdilek Holding’de yüzde 6, ncekara Holding’de yüzde 5 art racak. megavatl k rüzgar enerjisi santralinde elektrik üretimine ba lad . Premium araç ve i makinesi filolar m za yakla k 60 milyon dolar yat r m yapt k.

FIRSATLAR DÖNEM

2015-2017 y llar , yüksek oranda son 2 y ld r devam etmekte oldu umuz yat r mlar m z n geri dönü lerini alaca m z, grubumuzun kârl büyüme odakl stratejisini destekleyecek ve faaliyet gösterdi imiz i kollar nda küresel oyuncu olma yönünde f rsatlar üzerinde çal t m z bir dönem olacak. Bu ba lamda 2015 y l nda da ba latt m z büyük yat r mlar m z tamamlamaya ve yeni stratejik yat r mlara odaklanaca z. Rakamlar üzerinde çal maya devam ediyoruz.

YATIRIM AJANDASI

2014 y l seviyesinde yat r m yapmay planl yoruz. 2015 y l nda organik yat r mlar kadar inorganik büyüme f rsatlar üzerine de çal aca z. Yat r mlar m z n en önemli k sm n , Borusan EnBW Enerji irketimizin yat r m na devam etti i rüzgar enerjisi santrali paketi ve mevcut enerji portföyünü geli tirmek için yapaca çal malar alacak. Çelik sektöründe gerek organik gerek inorganik yat r m f rsatlar n aktif olarak de erlendiriyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.