“ARMATÖR ZENGİNDİR ALGISI DEĞİŞTİ”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

trendler neler olacak?

Çin’in durumu denizcilik sektöründe zincirleme etki yaratt . En büyük ihracatç konumundaki Avustralya’da çok büyük a r yük ta - mac l gemileri yap ld . Ancak bu büyük gemilerin bu kadar süratle devreye girece ini öngöremeyen Avustralya’n n yapt hatal yat r mlar sonucu denizcilik sektöründe arz talep dengesizli i meydana geldi.

Çin’in ürün talebi azal nca, Avustralya’n n yat r mlar ortada kald . Avustralya’n n büyük yat r mlar aleyhine döndü ve hayal k r kl olu - turdu.

Peki sektördeki bu olumsuz durum armatörleri nas l etkiliyor?

Bu durum tabii ki armatörleri çok olumsuz etkiliyor. Sonuçta arz talep dengesinde çok ciddi de i iklik oldu. Bir de sektörün genel gidi at n etkileyen parametreler art yor. En önemlisiyse art k Çin eskisi kadar maden cevheri almayacak. Ald - taktirde de çok büyük gemilerle alaca için piyasada bir ba ka kutupla ma ba layacak. Daha küçük tonajl gemiler çok ciddi zorluk ya ayacak. Bir ç k yolu var m ? Ç k yolu sektördeki arz talep dengesinin tekrar kurulmas yla olur. Sektörde çok fazla gemi arz var. Buna kar n yük ta mac l na olan talep azal yor. Avrupa ve Çin’de talebin azalmas her

EN KÂRLI

Eskiden armatörler çok zengin ki iler olarak de erlendirilir. Ancak son dönemde bu alg de i ti. Hiç unutmam, bir dönem Time Dergisi armatörlük için “Banka soygunculu undan sonra en kârl i ” diye man et atm t . O dönem sektörde çok az gemi vard . Dolay s yla armatörler de çok zengin ki ilerdi.

KÖ EY DÖNSEK ALGISI

Bir de eskiden sektörde herkes bir harp ç ksa da kö eyi dönsek derdi. Hiç unutmuyorum Süvey Krizi’nde navlunlar bir gecede inan lmaz artt . Norveçli ünlü bir armatör vard . Ertesi gün bankaya gidip iflas ettim diyecekken Süvey Krizi sayesinde batmaktan kurtuldu ve milyoner olmaya devam etti.

BANKALAR YARDIMCI DE L

Bugün armatörler çok zor durumda. Bugün e er armatörseniz gemilerinizin i letme masraflar n ve banka kredilerini ödeyebilirseniz çok mutlusunuz. Bankalar da krizde oldu u için armatörlere pek yard mc olmuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.