“TÜSİAD’IN BİR GÜÇ KAYBI YOK”

Capital (Turkey) - - SÖYLE - TÜS AD bir yol gösterici. TÜS AD’ n belli prensipleri fazla a r l a gitmeden, polemik yapmadan bilimsel çerçevede ortaya ç karmas n çok takdire ayan buluyorum. Belki TÜS AD’da günlük konjonktür içinde TÜS AD’ n daha taraf tutan bir tutum içinde olmas

iki tarafta da büyük f rt nal bir hal yarat yor. En büyük ticari blok olan Avrupa’da ithalat talebi artm yor. Dolay s yla arz ve talepte büyük bo luklar olu maya devam edecek. Bu da navlunlara olumsuz yans yacak. Eskiye göre navlunlar ne kadar dü tü? 2008 krizinden bu yana 6,5 y l geçti. Hala navlunlar 2008 krizinde gördü ü en büyük dü ü noktas ndan daha kötü durumda. 25 y ll k ortalaman n alt nda seyrediyor.

Siz daha önce denizcilikte böyle bir durumla kar la m yd n z?

70’li y llarda denizcilik sektörüne girdim. Bugüne kadar böyle bir durum görmedim. 2008’e kadar denizcilik sektöründe evvela inan lmaz bir ç - k ya and . Son çeyrek as rdaki bu inan lmaz ç - k sürecini hiç kimsenin öngörmesi mümkün de ildi. Bu durum da bana göre tamamen Amerika’n n politikalar ndan kaynakland . Bu nedenle sektörde 2008’e kadar çok yüksek kârl l klar olu tu. 2008’e kadar devam eden yüksek büyüme oranlar sektörde görülmü i itilmi bir ey de ildi. Ondan sonra da a a ya dü ü bir gecede oldu. Bugün de denizcilik hala balkondan dü ü ten kendini kurtarabilmi de il. Sektör hala 25 y ll k ortalaman n alt nda.

Bu kadar uzun süren krizin sorumlusu kim?

TÜS AD’IN DURU U

Son dönemde etraf biraz kar k. Fakat eskiyle bugünü kar la t r rsan z hiçbir zaman TÜS AD’ n çizgisinde bir de i iklik olmad . TÜS AD daima inand prensipler çerçevesinde gitti. Burada da a r l a kaçmad . Her zaman cesur oldu

ELE T R LER HAKLI MI?

GÜCÜ AZALIYOR MU?

Bütün dünyan n ayn anda resesyona girmesi görülmü bir ey de il. Bu da tamamen küreselle meden kaynaklan yor.

Önümüzdeki dönemde iyile me bekliyor musunuz?

Denizcilik ilk küresel meslek. Türkiye’deki geli melerden ziyade denizcili i küresel ortamdaki geli meler etkiliyor. Küresel ortamdaki geli meler çok büyük sars nt l dönemlerden geçti ve geçmeye devam ediyor. 2008’den sonra ne Amerika ne Avrupa’da krizin yaratt sonuçlar n önüne geçildi. Avustralya’da G20 toplant s oldu. Burada hala krizin çözülemedi i anla ld . Bir de bizim sektörde ba ka bir geli me daha oldu. Mortgage krizinden sonra bankalar n verdi i kredilerde müthi dü ü oldu. Bankalar art k kredi veremez hale geldi.

Son 10 y lda büyük gruplar denizcili e girip armatör oldu. Yeni giren gruplar bu olumsuz durumdan nas l etkileniyor?

Ömer Sabanc ’n n 10, Yalç n Sabanc ’n n da yakla k 30 gemisi var. Tabii krizden sektöre yeni giren bu büyük irketler de etkileniyor. Bana göre bu i te tecrübe sürprizlere haz r olmakt r. Denizde ne zaman dalga olaca bilinmedi i gibi denizcilikte de her an bir olay ç kabilir. Sonuçta sektöre yeni giren büyük yat r mc lar navlun fiyatlar n n ç kmas n bekliyor. Çünkü gemiler sat lsa zarar na gidecek. Bu nedenle sektördeki armatörler navlun fiyatlar ç k ncaya kadarki sürede ne kadar dayanabileceklerine bak yor. Eskiden sava olsa navlunlar artard . Art k sava da olsa navlunlar artm yor. Dolay s yla sektördeki kötü gidi attan tankerler de yük ta mac l yapanlar da ayn oranda etkileniyor. Ancak konteyn r gemileri olanla-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.