“ARMATÖRLÜĞÜ KIZIM SÜRDÜRECEK”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

r n durumu Türkiye’nin d ticaretine ba l oldu u için görece biraz daha iyi. 2015 için de beklentiniz olumsuz mu? 2014’ün sonunda durum pek de i medi. Sektörde büyük bir istikrars zl k ortam var. Zaten son dönemde armatörlü e ad m atan yeni grup da yok. Denizcilik cazibesini kaybetti.

Neden denizcilikte büyük gruplar çok h zl de i iyor?

Çok uzun zaman Türkiye’de 3-4 tane özel sektör armatörü vard . O zamanlar n sorunlar de i ikti. Devletçilik hakimdi. Çok kötü bir bürokrasi vard . Bir gemi almak deveye hendek atlatmaktan daha zordu. Çok büyük s k nt lar çektik. Ne gariptir ki bunu de i tiren askeri darbe oldu. Sektördeki en büyük devrimi Turgut Özal yapt . Bugün ise sektöre yeni giren büyük gruplar en büyük armatörler aras nda yer al yor. YASA, Geden bugün sektörün en büyükleri aras nda.

Peki bu ortamda armatörler irketlerini devam ettirmek için ne yap yor?

Bu dönemde olabildi ince borcu azaltmaya çal yoruz. Fakat bu da çok zor oluyor. Bankalar hiç anlay l davranm yor. Krizden sonra batan armatörler oldu mu? Türkiye bu aç dan fevkalade a rt c bir ülke. Di er ülkelerde kriz oldu u zaman baya büyük iflaslar ya an rken, borçlar ödemeyip kaçan armatörler olurken Türkiye’de imdiye kadar böyle bir durum gerçekle medi. Herkes bir ekilde ayakta kalmak için direniyor.

“BABAM TAM B R DEN ZC YD ”

Babam armatör olmadan önce kaptanl k daha sonra denizcilik yüksek okulunda hocal k yapt .1950’li y llar n ba nda da Denizcilik A. ’yi kurarak armatörlü e ba lad . Babam n denizcilik d nda hiçbir yat r m olmad . Tam bir denizciydi.

“KEND M H Ç YAPMADIM”

Ben irkette ikinci ku a m. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra hukuk okudum. Ancak kendi i imi hiç yapmad m. Aile i ini devam ettirmek ve babama destek olmak için bu mesle e girdim. Armatörlü ü hep baba yadigar olarak gördü üm için de hiçbir zaman denizcilikten ç kmay dü ünmedim.

ÜÇÜNCÜ KU AK

Denizcili in d nda sadece gayrimenkule yat r m yapt m. Ba ka sektörlere ilgim olmad . 3’üncü ku ak olarak k z m irketin yönetim kurulunda. O lum ise in aat sektöründe kendi i ini yap yor. Cihangir’deki eski binalar al p restore ediyor. Üçüncü ku akta armatörlü ü k z m devam ettirecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.