“İŞ PLANI DOĞRU YAPILMALI”

Capital (Turkey) - - ANAL Z - FÜSUN KURAN CO KUN KILIÇ

YETERL PAZAR VAR MI?

Bizim sektörümüzde kârl l k için faaliyet gösterdi iniz bölgeye ve i modelinize uygun olarak birçok faktörün do ru ekilde bir arada bulunmas gerekir. Birincisi, yeterli ölçekte do al bir pazar n bulunmas d r. Yani büyük ve geli en bir iç pazar n z n olmas ya da dünyadaki önemli büyüklükteki trafik ak lar n ta maya elveri li bir konumda yer almak önem ta yor. Ya da bizdeki gibi her ikisine de sahip olmak çok önemli.

TEK FORMÜL YOK

Kârl l yakalamak için ‘olmazsa olmaz’ minimum say lar yoktur. Bir havayolu irketi, do ru menzilde do ru uça kullan yor, ba a ba doluluk oran n sa layabilecek say da yolcuyu bulabiliyor ve gerekli fiyatlamay yapabilece i bir rekabet ortam nda faaliyet gösteriyorsa tek bir hatla da kâr edebilir.

GEREKL RAKAM NE?

Bizim gibi büyük network ta y c lar nda her bir hatt n doluluk oran en az uçu un kendi operayonel giderlerini kar lamaya yetecek kadar olmal d r. Bu da dar gövde için yüzde 50, geni gövde uçak için yüzde 60’larda bir doluluk oran demektir. Sonras nda da mutlaka birbiriyle konu an, çok efektif ve derin bir network yap s n n olmas gerekir. Uçulan hatlar n ço una en az günde bir defa uçuyor olmak gibi... de kârl l k tehlikeye giriyor.

Uzmanlar n da belirtti i bu göstergelerin d nda, tüm sektörlerde öne ç kan ortak ba l klar var. Ölçek ekonomisi, do ru ürün, do ru fiyatlama, kapasite kullan m oran bunlardan birkaç ...

M N MUM SAYI NE OLMALI?

Peki, bir irketin kârl l k anlam nda iyi durumda olmas için üretim, mü teri say s , bayi a gibi faktörlerde yakalamas gereken minimum say sal tutar ne?

Tabii bunun cevab her sektöre göre de i iyor. Organize perakendede önemli göstergelerden biri çal an ba na dü en ciro. Uzmanlar, buradaki formülün, günlük ciro / 1000 oldu unu belirtiyor. Yani bir ma aza kârl olmak istiyorsa, çal an ba na 1000 TL günlük ciro yap labilmeli. Günlük mü teri giri i ve sepet ortalamas ise bir di er hesaplama yöntemi. Be endik cra Kurulu Ba kan Hac Duran Be endik, bu formülü öyle payla yor:

“500 metrekarelik bir ma azan n günlük 500 mü - teriyi a rlamas ve sepet ortalamas n n 47 TL olmas beklenir. 2 bin metrekarelik ma azada ise mü teri say s n n 1.800, ideal sepet ortalamas n n da 55 TL olmas gerekir.”

Elementer sigortada ise bir sigorta irketinin kârl - l , da t m kanal n n geni li ine ve prim üretimine ba l . Finansbank Genel Müdürü Temel Güzelo lu, kendine has bu kural öyle özetliyor:

“Benim elementer sigorta irketleri için bir kural m var: E er bir elementer sigorta irketinin, banka da - t m kanal yoksa, sa l kl kalmas için minimum 500 milyon TL prim üretimi ve 500 aktif acentesi olmal . Ayr ca kâr sorunu olan oto sigortalar n n toplam prim üretiminde pay yüzde 50’nin alt nda olmal . Bu artlar olmazsa i in matemati i irketin kârl l n maalesef kurtarm yor.”

DO RU ÜRÜN, DO RU F YAT

Do ru ürün grubu ve do ru fiyatlama ise tüm sektörlerin kârl l k formülünde en önemli faktörler aras nda bulunuyor.

Be endik cra Kurulu Ba kan Hac Duran Be endik, mü teriye do ru ürün ve do ru fiyatla ula man n ancak farkl la mayla sa lanabilece ini vurguluyor ve ekliyor:

“Bugüne kadar bu fark hep fiyat avantaj ve kalite üzerinden yarat lmaya çal ld . Oysa ki bu unsurlar zaten bizim i imizin olmazsa olmaz bir parças . letmeleri kârl l a yani ba ar ya götürecek en önemli faktörlerden biri olan mü teri tercihi ve sadakati. Bu da ancak farkl l k yaratarak sa lanabilir.”

Farkl la ma konusuna THY CFO’su Co kun K l ç da kat l yor. “Örne in bizim sektörümüzde do ru uçak seçimi, do ru uçak koltuk konfigürasyonu, do ru network, do ru planlama, maksimum uçak utilizasyonu

HACI DURAN BE END K

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.