“KÂRLILIK HEDEF DEĞİL SONUÇ”

Capital (Turkey) - - ANAL Z - ORHAN ÖZER

“Üretim k sm na bakt m zda kapasite kullan m n n en az yüzde 60’larda olmas gerekli” diyor. Di er olmazsa olmaz ko ullar ise öyle s ral yor:

“Sa l kl kârl l k için öncelikle ulusal çapta iyi bir da t m a yani güçlü bir bayi kanal olmal . Hammaddemiz olan tar msal mahsul y lda bir defa mevsiminde ç k yor. Daha sonra depolan yor. Dolay s yla çok iyi bir depolama sistemi olmal . Ürünün sorunsuz olarak da lmas n sa layacak iyi bir lojistik altyap olmal . Özetle bir kuruyemi irketi bugünkü artlarda ideal olarak 100 milyon TL’ye ula an bir ciroya ula - mal . Kanallar içinde zincir marketlerin oran yüzde 2025’i geçmemeli. Finansal maliyetleri ve kur riskini dengelemek için de toplam sat ta ihracat n pay yüzde 20’nin alt na inmemeli.”

ÖLÇEK KR T K FAKTÖR

Ölçek ekonomisi ise birçok sektör için kârl l sa layan en önemli faktör. En büyük mü terisi devlet olan özel sa l k sektörü, bu alanlar n ba nda geliyor. Ac - badem Sa l k Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Mehmet Ali Ayd nlar, öyle konu uyor:

2 YÖNTEM VAR

Kârl l kla ilgili irketler iki tür anlay benimseyebilir. Bunlar n ilki, maliyet üzerine belli bir kâr pay konarak fiyat n belirlenmesidir (Sat fiyat =Maliyet+kâr). Bir di eri ve bizim de benimsedi imiz yönteme göre ise üretim ba lamadan önce sat fiyat ve maliyet hedeflerinin belirlenmesidir. Aradaki fark ise kârl l olu turur (Sat fiyat - maliyet=Kâr). Bu anlay a göre ancak maliyetleri azaltarak kâr elde edilebilir.

“Burada ölçek ekonomisi çok önemli. Ne kadar büyük olursan z birtak m i leri merkezden yöneterek tasarruf sa layabilirsiniz. Bu da kârl l belirliyor. Özellikle SGK ile çal an hastanelerin büyük ölçekli olmas gerekiyor. Bunun nedeni ise ancak hacimden kazanabilecek olmas . Bu noktada minimum 20 bin metrekare alan ve 150’nin üzerinde yatak kapasitesini a an hastanelerin para kazanmas söz konusu. 100 yata n alt na dü ünce devam ettirmek mümkün olmuyor.”

Memorial Sa l k Grubu CEO’su U ur Genç de ayn fikirde. Genç, “120-140 yatakl bir hastanenin operasyonel kâr olu turabilmesi için yakla k 3 milyon lira ayl k ciro yapmas gerekti ini söyleyebiliriz. Hastanenin daha büyük olmas , yarat lan sinerjinin artmas ndan dolay kârl l art rabilir” diyor.

Lojistik sektöründe de ölçek önemli. Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, unlar söylüyor: “Sa l kl kârl l k için en önemli unsurlar inovasyon, operasyonel mükemmellik, ölçek ekonomisi ve güçlü finansal yap d r. novasyon sizi rakiplerinizden farkl la t r r ve yeni pazarlar bulman z sa lar. Operasyonel mükemmellik tüm süreçlerin yal nla mas na ve firmalar n dü ük maliyetli olmalar na imkan verir. Ölçek ekonomisi sabit maliyetlerin birim hizmet ba na yükünü azaltt için önemli bir rekabet avantaj sa lar. En belirleyici faktörlerden biri fiyat oldu u için ölçek ekonomisine ula m olan irketler önemli bir avantaj elde edebilir. Güçlü finansal yap ise risklere kar önemli bir kalkand r.”

PAZARI DO RU ANLAMAK!

Pazar yap s n ve talebi do ru analiz etmek, kârl l k sa layan en önemli denklemlerden biri. Sa lanmas ise hiç kolay de il. Demir n aat Yönetim Kurulu Ba kan Hamit Demir, do ru proje üretmenin ve bunu sa l kl

/ TOYOTA OTOMOT V CEO’SU

REKABET YÜKSEK

Günümüz rekabetçi pazar ortam nda sat fiyatlar n önceden belirlemek ve de i iklik yapabilmek kolay de il. Bu tür rekabetçi pazarlarda, kârl l m z art rabilmek için kaliteden ödün vermeden maliyetlerimizi azaltmak çok önemli. Nihayetinde, kâr bizim için bir hedef de il, sonuçtur.

ASIL HEDEF NE?

Hedefimiz, maliyetleri azaltmak ve bunun kapsam da a rl kl olarak üretim maliyetleridir. Maliyetlerimizi azaltabilmek için ‘muda, muri ve mura’ olarak adland r lan 3 Japonca terimin ifade etti i israf, a r yük ve dengesiz üretimin ortadan kald r lmas , bizler için bir irket kültürü, günlük i imizin bir parças olmu durumda.”

OSMAN KÜÇÜKERTAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.