ÖZEL SAĞLIKTA NASIL?

Capital (Turkey) - - 5 YIL ÖNCE NASILDI? - Memorial Sa lık Grubu

REKABET ÇOK ARTTI

Acıbadem Sa lık Grubu Yönetim Kurulu Ba kanı MEHMET AL AYDINLAR , unlar söylüyor: “Türkiye’de 550’nin üzerinde özel hastane var. Kamu hastaneleri de sürekli büyüyor ve yeni hastaneler yap l yor. Dolay s yla i ler her geçen gün zorla yor. Rekabetin olumsuz etkilerini uzakla t rmak için sa l k turizmi yani yabanc hastaya verilen hizmetler ön plana ç k yor. Ba ka bir konu SGK’n n 7 y ld r zam yapmamas . Her geçen gün hem enflasyonun etkisi hem SGK fiyatlar n n artmamas nedeniyle i daha da zorla yor.”

KÂR ETMEK ZORLA IYOR

CEO’su U UR GENÇ de 5 y l öncesine göre kâra geçme ko ullar n n zorla t n belirtiyor. “Sektörümüzde doluluk oranlar en önemli kriterlerimizden biri. Yüzde 60-70 doluluk civar na geldi imiz zaman kâra yak n bir noktaya geldi imizi söyleyebiliriz. K giderlerimiz çok oldu u için, bu doluluk oran n yakalamad m z sürece kâr etmekten bahsedemeyiz. 5 y l önce yüzde 5-10 daha az doluluk oranlar konu ulabilirdi. Ama art k kâr etmenin çok daha zor oldu unu dü ünüyorum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.