HAZIR GİYİMİN FORMÜLÜ NE?

Capital (Turkey) - - ANAL Z ZORLA TIRAN NEDENLER - SÜLEYMAN ORAKÇIO LU

SEGMENTE GÖRE DE R

KR T K RAKAMLAR NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

hracat için farkl , üretim için farkl , perakende ma azac l k için farkl ve özellikle cirodaki payla ilgili farkl parametreler var. Bu i in de art k bir ‘finans mühendisli i’ var. in ma azac l k boyutunda metrekare verimlili i, kira-ciro dengesi ve ayn zamanda kira-genel gider ve bunlar n ciro içindeki pay , son derece önemli.

Tüm bunlar segmente göre de i ebilen unsurlar. Bazen ciro-kira dengesine bakt n z zaman ‘mass market’ ve hacme oynuyorsan z, yüzde 810’luk bir hedefiniz olmas gerekiyor. Orta veya üst segmentteyseniz bu rakamlar yüzde 14’e kadar tolere edilebilir. Ama lüks segmentte faaliyet gösteriyorsan z bu rakamlar yüzde 18-20’lerde olabilir. Kira-ciro dengesi, metrekare verimlili i Anadolu’da daha farkl .

Art k, ma azaya giren mü teri say s n n ölçümlenebilmesi için sistemlerimiz mevcut. Mü terilerin yüzde kaç na ürün sat lm , fatura ba na kaç ürün sat yap lm , hepsi art k ba ar ve performans n ölçütleri. Ancak sadece mü teri say s na bakmak do ru olmaz. Çünkü orta-üst segmentte bir markayla lüks segmentteki bir markada ma azaya giren mü teriye sat lan ürün yüzdesi hesaplan rken oranlar 1’e 2, 1’e 3 farkl l k gösterebilir.

Kârl l n güçle ti i sektörlerden biri de perakende. Makro Market Genel Müdürü Mehmet Songör, nedenlerini öyle özetliyor:

“Son 5 y lda perakende sektörü h zla büyüdü ama verimlili i sa lamak ve kârl l korumak giderek zorla t . Perakendedeki metrekare büyümesi talebin oldukça üzerine ç km durumda. AVM say s 350’ler düzeyine geldi. Ki i ba na dü en metrekare h zla art yor. Buna kar l k metrekareye dü en ciro giderek azald , azalmaya da devam ediyor. Bu durum kârl l n önündeki en büyük engel durumunda. Kârl l korumak için mevcut olan koruman n ve geli tirmenin, yeni yat r mlardan daha öncelikli bir i olarak görülmesi gerekir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.