Temel Kotil’den rakamlarla THY’nin de i imi

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

T1 2 3 4

emel Kotil, Türk Hava Yollar ’n n (THY) genel müdürü. Son 10 y lda THY’yi tam 5,5 kat büyüten isim. THY’nin dünya havac l k sektöründeki pazar pay n yüzde 0,5’lerden yüzde 2’lere yükselten Kotil, THY’yi yurtd uçu lardaysa birinci havayolu yapt .

Ciro büyüklü ünde ise THY, dünyan n en büyük 13’üncü havayolu irketi oldu. THY’nin dünya havac l k sektöründeki pazar pay n art rmaya kararl oldu unu söyleyen Kotil, “Hala i in ba nday z. 10 y lda bu kadar büyük ba ar sa lam olsak bile ortada henüz doyuma gelmemi bir irket var” diyor.

Kotil, yeni dönemde en önemli hedefin ise Yurtd yolcu say s nda dünyada 7’nci büyük havayoluyuz. Ciroda ve koltuk kilometrede 13’üncüyüz. Uzun vadede de ilk 5’e gireriz. ç hatlarda yüzde 10’un üzerindeki büyümenin devam edece ini öngörüyoruz. 10 y l önce dünyadaki yolcular n yüzde 0,5’ini ta rken, imdi yüzde 2’sini ta r hale geldik. Yurtd nda 218 uçu noktas yla en çok ülkeye uçan irketiz. ç hatlar dahil edilince toplam network olarak dünyada 4’üncüyüz. 2015 sonunda uçak say m z 293’e, doluluk oran m z ise 80,3’e ula acak. 2015’te 63 milyon yolcu ta may , 12 milyar dolar ciroyu hedefliyoruz. Dünyada 10 y ld r sürdürülebilir büyümeyi gerçekle tiren ba ka bir irket yok. 10 y l sonra 120 milyon yolcu, 24 milyar dolar ciro, 450’den fazla uçak hedefimiz var.

5 6 7 8 9 10

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.