“KRİZ TECRÜBEMİZ VAR”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

uçuyoruz, çünkü bu markam z n Anadolu ile özde le mesini istiyoruz. Anadolu Jet ekseninde maliyetleri ve bilet fiyatlar n minimize etme mant yla hareket ediyoruz. Sonuçta iç pazarda rekabette maliyet ve bilet fiyatlar çok önemli.

Pazara yeni oyuncu giri leri bekliyor musunuz?

Pazarda yeterince oyuncu oldu unu dü ünüyorum. Türk Hava Yollar ve di er havayolu irketleri bütün ihtiyac sa layabiliyor. Peki küresel rekabette neler öne ç k yor? Network (a ) kritik bir unsur… Yolcu bir yere gidecekse hemen internete bak yor. Aktarma yapaca yer, zaman, frekans derinli i, servis kalitesi, fiyat, güvenirlilik, uçu sonras servisler öne ç k yor.

Yurtd nda en çok kimlerle rekabet ediyorsunuz?

En çok kendimizle… Sonuçta biz dünyadaki yolcular n yüzde 2’sini ta yoruz. Yüzde 0,5 düzeyinden bu rakama geldik. Bu küçük bir rakam gibi geliyor. Ancak en büyük havayoluna da bakt m zda pazar pay n n yüzde 4,5 oldu unu görüyoruz.

Neden “En çok kendimizle rekabet ediyoruz” diyorsunuz?

Hiçbir havayoluyla kavgam z yok ama kendimizle sürekli kavga ediyoruz. Kendi ürünümüzü ne kadar iyile tirirsek, o kadar rekabet etmi oluyoruz.

Bugün dünyada THY global rakipleri aras nda kaç nc s raya yükseldi?

“2009’DA ETK LENMED K”

Bilet fiyat dü ü leri kâr m z etkilemez. 2009 y l ndaki ekonomik krizden dolay yak t fiyatlar dü tü ünde biz yine operasyonel kârda 6’nc yd k. Uçaklar m z yeni oldu u için o zaman iyi idare etmi tik. Herhangi bir d etkinin de i mesini çok iyi yönetebiliyoruz.

“ESNEK YAPIMIZ VAR”

Krizleri çok iyi yönetmemizin nedeni yeni filoya sahip olmam zdan, maliyet tasarrufundan, çok çal ma ve i imizi çok sevmemizden kaynaklan yor. Ayr ca çok esnek bir yap m z var. Büyüdü ümüz için personel politikas nda verimlili i çok iyi yönetebiliyoruz. Bütün yaz l mlar m z yeni. Bunlar n hepsini koydu umuzda çok daha k vrak davranabiliyoruz.

“KÂR ED YORUZ”

Yak t fiyatlar n n dü mesi karma bir etki yap yor. u anda Euro’nun zay f olmas Avrupal havayolu irketlerini baya etkiledi. Ancak her irketin do al bir büyüklü ü var, ondan daha fazla büyürsen kâr edemezsin. Biz do al büyüklü ümüzde olmad m z için kâr edebiliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.