“TALEP ARTINCA FİYATLAR UCUZLAYACAK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Son 10 y lda her bak mdan rakamlar n artt n söyleyebiliriz. Dünyadaki di er havayollar n n seferleri dikkate al nd nda yurtd uçu noktas nda birinciyiz. Yurtd nda 218 uçu noktas yla en çok ülkeye biz uçuyoruz. Ancak domestik uçu noktalar da dahil edilince toplam network olarak hala dünyada 4’üncüyüz. Yurtiçi ve yurtd nda toplam 261 uçu noktas na uçuyoruz.

Önümüzdeki dönemde uçu noktas olarak hedefiniz nedir?

Dünya s ralamas nda önümüzde 3 Amerikan irketi var. Önümüzdeki irketlerin bizden büyük olmas ABD’nin domestik pazar n n çok büyük olmas ndan kaynaklan yor. Ancak bu durum önümüzdeki dönemde de i ecek. Asya’n n havac l kta pazar pay gittikçe büyüyor. Kuzey Amerika’n nki ise küçülüyor.

Bu durum hangi faktörlerden kaynaklan yor?

Bu durum eksen kaymas ndan kaynaklan yor. Amerika ve Avrupa pazarlar olgunla m pazarlar. Asya ise geli mesini tamaml yor. Bu durumun bize çok büyük yarar var. E er transit gitmek istiyorsan z eksenin merkezine ne kadar yak nsan z o kadar erken evinize gidersiniz. Dolay s yla biz imdi yolcular stanbul’a getirip buradan gidecekleri yere götürdü ümüz zaman Frankfurt’a, Dubai’ye göre 2-3 saat daha erken

STANBUL AVANTAJLI

Avrupa’y Ortado u’ya ba larsan z yolunuz yüzde 6 uzuyor. Maliyet de yüzde 6 artm oluyor. stanbul’a yolcuyu getirip stanbul’dan herhangi bir noktaya devam ettirdi iniz zaman ucuz oluyor. Frankfurt’a ya da Paris’e getirip da t rsan pahal oluyor. Dünya trafi inin a rl kl pay na sadece 3 saat mesafeyle nüfuz edebiliyoruz.

ARADAK FARK YÜZDE 15

Dolay s yla di er havayollar n n sadece geni gövdeli uçaklarla kurabilece i hub&spoke (topla&da t) sistemini dar gövdeli uçaklar m zla kurabiliyoruz. Bu korkunç bir avantaj. Di er havayollar na göre co rafi konumumuz bize yüzde 15 avantaj sa l yor. Onun için diyoruz ki stanbul dünyan n do al olarak merkezidir.

YEN HAVAL MANI

Yeni havaliman yla birlikte stanbul do al bir merkez olacak. Ancak önemli olan sadece Türk Hava Yollar ’n n de il, ba ka havayollar n n da stanbul’a gelmesi, bu durum ehre turistik olarak büyük avantaj sa layacak. Bilet fiyatlar da do al olarak dü ecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.