“SATIN ALMA YOK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ucuzuz. Türkiye içinde pahal gözüküyoruz ama asl nda ortalamada pahal de iliz. Halen tam olarak de i meyen bu kanaatin yak n dönemlerde de i ece ini dü ünüyoruz.

Maliyetlerinizi nas l daha dü ük tutuyorsunuz? Verimlili i nas l sa l yorsunuz?

Çal an ba na yolcu say s n n geli i her y l yüzde 7 büyüyor. Bu da toplam giderleri 1

BÖYLE KARAR YOK

u anda yönetimde sat n almayla ilgili bir karar yok. Ancak yine de bir yorum yapmam gerekirse biz u anda uçtu umuz nokta say s nda dünyada birinciyiz. Günde bin 200 gibi bir sefer say m z var.

ORGAN K BÜYÜME

Normalde bizim gibi bir havayolunun günde 2 bin sefer yapmas laz m. Bu nedenle önceli imiz daha çok sefer yapmak. Bunun için de organik büyüme gerekiyor. Bu nedenle bir sat n alma bizim için u an çok mant kl de il.

SEFER SAYISI ARTACAK

Bizim elimizde dünya pazar n n yüzde 2’si var. Ancak biz bunu daha da art rmakta kararl y z. Biz en çok havaliman na uçuyoruz ama halen birinci de iliz, 2 bin seferi bugün yapmam z gerekiyor. 10 y ld r kapasite problemimiz yok. Çünkü kurdu umuz a çok güçlü ve daha fazlas n istiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.