THY’NİN 2015 YILI BÜYÜME PLANI

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - 2015 içinde San Francisco’yu, Taipe’yi ve Manila’y aç yoruz. Biz global bir network ta y c s y z, açt m z her nokta da uçu a m z daha zenginle tirip bizi güçlendiriyor. Her yeni ehri ekledi imiz zaman network’ümüzdeki di er ehirler üzerinden yolc

kat daha esneklik ç k yor. Dolay s yla seferler art nca, network’ün cazibesi kendini katl yor.

Gelecekle ilgili çekinceleriniz var m ? Büyümenin önündeki engeller neler olabilir?

Asl nda birçok eyi güzel yap yoruz. Suriye, Libya gibi d artlar var. Ama çok can al c bir zarar vermiyorlar. Havaalan nda alan, bizim için k s tlay c oluyor. Çözüm olarak Sabiha Gökçen’e daha çok sefer koyuyoruz. Büyümeyi oraya kayd r yoruz. Buradaki olan büyümeyi de yeni havaalan na ta yaca z.

Havac l kta en h zl hangi pazar büyüyor?

Kesinlikle Afrika. 2023’te Afrika’ya bir sürü mega ehir gelecek. Biz de bu yüzden Afrika’ya bu kadar sefer koyuyoruz. Onlar mega olmadan oraya yerle meye çal yoruz. Mega olmadan yerle memiz bize ileride daha büyük f rsatlar yaratacak.

Enerji fiyatlar n n dü mesi bilet fiyatlar n nas l etkileyecek?

Hava yollar n n yak t giderleri yüzde 3840 gibidir. Türkiye, d hat yak t n her zaman dünya piyasas ndan al r. Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl ’n n 2003’teki politikas gere i iç hat yak t m z da dünya piyasas ndan al yoruz. Tabii bu giderler u anda neredeyse yar yar ya dü mü durumda. Tabii yak t fiyatlar dü ünce giderimiz azald için dolay s yla fiyatlar m z da dü er.

YATIRIMA DEVAM

Bizim y ldan y la uçaklar n geni li ine ve büyüklü üne ba l olarak 1-2 milyar TL yat r m m z oluyor. Bunlar devam edecek.

2015 Ç N PLANLAR

Uçak için 2 milyar dolar n üzerinde bir finansman sa lanacak. 30’Un üzerinde uçak al nacak. Teknikle ilgili yat r mlar m z devam edecek. Teknik, Türk Hava Yollar ve di erlerine daha çok hizmet verecek. TGS diye bir di er irketimiz var. Daha çok Türk Hava Yollar ekseninde çal yor. Onun da daha fazla i yapmas n bekliyoruz. Do&Co çok iyi gidiyor, ileriye dönük olarak onun da daha fazla hizmet vermesini bekliyoruz. Bunlar n gider merkezinden gelir merkezine dönü mesini bekliyoruz.

YEN HATLAR

Ç PAZAR HEDEFLER

Fiyatlar ne kadar dü er? Fiyatlar dü ebilir ama ne kadar olaca n bilemeyiz. Uçaklar m z doldururuz, dolmazsa fiyat dü ürürüz. Benim tahminime göre tüm sektörde bilet fiyatlar yüzde 15-20 dü meli. Yak t fiyatlar nda dü ü devam ederse böyle devam eder.

Önümüzdeki 10-20 y lda havac l kta nas l bir de i im bekliyorsunuz?

THY olarak 10-20 y l sonras için beklentimiz u: Asya’da daha çok uçu olaca için herkes oraya yo unla acak. Biz de öncelik olarak oraya yo unla t k. Afrika da büyüyece i için yo unla acak, biz de yo unla t k. Ne kadar önce giderseniz, o kadar kendinize yer tutmu olursunuz. Afrika’da en iyi havayolu biz oldu umuz için Afrika ile birlikte bundan biz de yararlanm olaca z. Trendler bunlar.

Bir de stanbul dünyada en cazibeli ehir olacak. Herkes buradan transit yapaca ve ehre gelece i için bilet fiyatlar dü ecek. Dünyada bir ehre seyahat etmek istiyorsan z, akl n za stanbul gelecek.

Son olarak, 10 y l sonra nas l bir pazar, nas l bir Türk Hava Yollar görece iz?

THY’nin 10 y l sonras n u rakamlarla özetlemek istiyorum; 120 milyon yolcu, 24 milyar dolar ciro, 450’den fazla uçak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.