“YÜKSEK POTANSİYELLİ YÖNETİCİLER SEÇİLİYOR”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ YEDEK KULÜBES K M N YEDE - GAYE ÖZCAN / HUMANGROUP GENEL MÜDÜRÜ

GELECEK PLANI

Bugün irketlerde yedekleme, yetenek yönetiminin bir parças olarak ele al n yor. irketler gelecek planlar do rultusunda ihtiyaç duyacaklar yöneticileri ve kritik pozisyonlar tan ml yor. Buna yönelik yetenek geli tirme ve yedekleme planlar n yap yor.

KR T K POZ SYONLAR HANG LER ?

Kritik olarak adland r lan pozisyonlar genellikle irketin kâr , hizmet-ürün kalitesi, mü teri ve çal an ba l l gibi temel performans göstergelerine do rudan etki eden roller oluyor. Özel uzmanl a sahip ve ki i say s n n piyasada az oldu u pozisyonlar da kritik olarak kabul ediliyor.

ÖZEL YET T R L YOR

irketler yedek olarak genellikle yüksek potansiyelli ki ileri seçiyor. Daha sonra da bunlar kritik olan i birimi yöneticili i ve üst kademe yöneticilik gibi pozisyonlar için yeti tiriyor. u anda irketler yedeklemede a rl kl yönetici pozisyonlar na öncelik veriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.